Hallituksen esitys (HE 129/2012 vp) eduskunnalle laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta hyväksyttiin torstaina 11.10 valtioneuvostossa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, jonka tavoitteena on edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Laissa säädettäisiin vakuutustuen edellytyksistä sekä tuen välittäjinä toimivien kalastusvakuutuslaitosten hyväksymisestä ja tehtävistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vakuutustuen saamisen edellytyksistä. Saadakseen tukea kaupallisen kalastajan tulisi tehdä vakuutussopimus kalastusvakuutuslaitoksen kanssa. Tukea maksettaisiin sellaisten vakuutussopimuksen perusteella korvattavien vahinkojen johdosta, jotka ovat aiheutuneet kaupallisen kalastajan pyydyksille, eräille muille kalastusvälineille sekä enintään 12 metrin pituisille aluksille Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Vahingon tulisi olla voimakkaan myrskyn, karikkoisen rannikon, lumi- tai jääolosuhteiden taikka hylkeiden tai merimetsojen aiheuttama. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1.1.2013.

Lähde: Valtioneuvosto