Kalastusvakuutuslaitokseksi voidaan hyväksyä sellainen kalastusvakuutustukilaissa (998/2012) mainittu taho, jolla on vakuutustukea koskevien tehtävien hoitamiseksi tarvittavat taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset. Hyväksynnän edellytyksenä on lisäksi, että hakija osoittaa tarjoavansa vakuutuksia sellaisin ehdoin, että vakuutuskorvauksen perusteella voidaan maksaa vakuutustukea.

Pohjanmaan ELY-keskus toimivaltaisena viranomaisena päättää hakijan hyväksymisestä.  Hyväksynnän hakuaika on jatkuva.

Lähde: Pohjanmaan ELY-keskus 17.10.2013