Gråsälarna i Östersjön konkurrerar med yrkesfiskarna om fisken.

Sälarna äter lokalt ungefär lika mycket torsk, sik, lax, öring och ål som yrkesfiskarna fångar. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Till stor del livnär sig gråsälarna i Östersjön på samma arter och storlekar av fisk som yrkesfiskarna fångar. Så även om den totala mängd sälarna tar är liten i förhållande till all fiskefångst i Östersjön så har deras matvanor stor betydelse för tillgången av fisk lokalt, i gråsälarnas utbredningsområden.

Konkurrerar med fisket

– Om man jämför hur mycket gråsälarna uppskattningsvis äter i sitt huvudsakliga utbredningsområde i Sverige, det vill säga norr om Kalmarsund, så är det i samma storleksordning som det sammanlagda svenska yrkes- och fritidsfisket i samma område, säger forskaren Karl Lundström.

Sälstammen växer

Gråsälen, som var vanlig i början av 1900-talet, drabbades hårt av jakt och miljögifter och bara en spillra återstod på 1970-talet. Men sedan mitten av 1980-talet har sälstammen växt igen, vilket lett till ökade konflikter med fisket.

– Konflikterna har huvudsakligen handlat om att sälarna äter från och förstör fiskeredskap, men i takt med att sälarnas antal har ökat så har sälarnas eventuella konkurrens med fisket hamnat allt mer i fokus, säger forskaren Karl Lundström.

Matvanor studeras

För att förstå gråsälarnas roll i ekosystemet och hur de påverkar omgivningen har sälarnas matvanor studerats. Dels genom att undersöka bytesrester från mag- och tarminnehåll och dels genom att titta på sammansättningen av fettsyror i sälarnas späck. Fettsyrasammansättningen i sälarnas späck avspeglar sammansättningen av fettsyror i de fiskarter som är sälarnas föda och kan ge en bild av sälarnas födointag under en längre tid.

Det visade sig att gråsälarnas diet skilde sig mellan norra och södra Östersjön. Strömming är den viktigaste födan för alla sälar, följt av sik i Bottniska viken och skarpsill i egentliga Östersjön. Det finns även skillnader i diet mellan yngre och äldre sälar samt mellan honor och hanar.

– Vi har nu tagit fram metoder och skapat en god utgångspunkt för att fortsätta studera sälarnas matvanor och vilken betydelse de har som fiskätande rovdjur i toppen av våra marina ekosystem. Genom att kombinera de metoder som jag använt mig av hittills med kompletterande tekniker är det möjligt att förbättra kunskapsläget ytterligare. Det finns även ett behov att göra mer fokuserade undersökningar i särskilt intressanta områden, både när det gäller gråsäl och vikarsäl i Östersjön samt knubbsäl i Västerhavet, säger forskaren Karl Lundström.

Det här är den första undersökningen av gråsälens diet i Östersjön sedan 1970-talet.

Avhandlingen Assessment of dietary patterns and prey consumption of marine mammals: Grey seals (Halichoerus grypus) in the Baltic Sea har försvarats framgångsrikt vid en disputation vid Göteborgs Universitet.

Länk till avhandlingen: 
http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28131

Källa: Göteborgs Universitet 28.3.2012