Den totala fångsten för det kommersiella fisket till havs uppgick enligt preliminära uppgifter för 2018 till 147 miljoner kilo. Detta var sju miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten. Fångstmängden för sik var i fjol den lägsta under den period det har sammanställts statistik för. Däremot fortsatte inte minskningen av fångstmängderna för abborre och gös. 

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppskattning uppgick strömmingsfångsten i fjol till 134 miljoner kilo, vilket var åtta miljoner kilo mindre än året innan. Fångstmängden på 16 miljoner kilo för vassbuk  var på samma nivå som året innan. En femtedel av strömmings- och vassbuksfångsten landades utanför Finland, huvudsakligen i danska och svenska hamnar samt en liten del i Estland.

Mindre fångstmängd för strömming – oförändrad för vassbuk

– Merparten av den strömmings- och vassbuksfångst som landades både utomlands och i Finland användes som foder. Dessa små stimlevande fiskar fiskas huvudsakligen med trål på öppet hav. Sammantaget stod de för 97 procent av den totala kommersiella fångsten till havs, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti från Naturresursinstitutet.

Fångstmängderna för strömming, vassbuk, torsk och lax regleras internationellt genom fångstkvoter som fastställs årligen. Kvoten för strömming i Bottniska viken var mindre än året innan, vilket avspeglades som mindre fångstmängder i Bottenhavet och Bottenviken. Strömmingskvoten förblev delvis outnyttjad, medan vassbukskvoten utnyttjades till fullo. Även torsk- och laxfångsterna var mindre än kvoterna.

Stopp på minskningen av fångstmängderna i kustfisket

Merparten av de kommersiella fiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Efter att fångstmängderna i kustfisket hade minskat under hela 2000-talet, var fångstnivåerna för lax, gös, abborre och nors högre i fjol än år 2017. Fångstmängderna för gös minskade något i Skärgårdshavet men ökade i Bottenhavet och Bottenviken samt i Finska viken. Däremot fortsatte fångstnivåerna för sik att sjunka. De svaga fångsterna på 2000-talet kan förklaras av att fisket har minskat och fiskbestånden har krympt. Dessutom har sälar stört fisket och skadat fångsten.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets preliminära uppgifter om fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstvolymerna för de övriga arterna preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek göras antingen direkt från havet, inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Större fartyg har satellitföljare som övervakar var fartygen rör sig.

Kommersiellt fiske i havet 2018 (preliminär)

Källa: Naturresursinstitutet 30.1.201