Syreförhållandena i sydöstra Östersjöns djupvatten har förbättrats tack vare ett inflöde av syrerikt saltvatten från Västerhavet under november/december 2011.

Som en följd av det relativt stora inflödet av vatten från Västerhavet till Östersjön (ca. 150 km3 genom Öresund och Bälten) vilket ägde rum under november/december 2011, har nu syreförhållandena i de södra delarna av egentliga Östersjön förbättrats avsevärt. Syreförhållandena i Hanöbukten, Arkona- och Bornholmsbassängen har varit goda sedan i februari. Vid den senaste mätningen i april hade djupvattnet nått de sydöstra delarna av Östersjön och kunde även skönjas i de södra delarna av östra Gotlandsbassängen.

Källa: SMHI/ Skärgårdsbryggan 28.4.2012