Det råder skriande brist på inhemsk fisk på marknaden. Den krympande fiskarkåren klarar inte av att tillgodose marknadens behov. Kustfisket har problem och fångsterna har minskat i flera år. Man hoppas att innovationsprogrammen för fisket ska ge lösningar på de praktiska problemen.

Kustfisket är mycket illa ute. Problemen med säl och skarv ökar och blir allt mer varierande. De milda vintrarna framhäver problemen. Vid sydkusten finns ingen is och fisken rör sig knappt alls i det kalla öppna vattnet. Menförestiden blir längre, vilket förkortar den produktiva vinterfiskeperioden både vid kusten och i insjöarna. Sälar patrullerar de isfria fiskevattnen året om, så att det inte längre är möjligt att fiska utan att störas av sälar ens en kortare period. Kustfiskarna har blivit tvungna att flytta närmare strandområdena, där vattnen också används flitigt för rekreation. 

Fungerande lösningar på fiskarnas problem söks i fiskets innovationsprogram. Naturresursinstitutet (Luke) samordnar delprogrammet för utveckling av partnerskap mellan forskare och fiskare, vars mål är att ta fram bland annat sälsäkra fångstredskap och fångstmetoder som passar den förändrade miljön. 

Mervärde för fångsten från öppna havsområden

På öppna havet finns det mer fisk än i kustområdena. Exempelvis strömmingsfångsten var rekordstor 2016 och nästan lika stor 2017. Trots det lyckades man de åren inte fylla hela den rejäla strömmingskvoten i Bottenhavet. År 2018 är kvoten mindre än tidigare.

År 2017 tog man i bruk aktörsspecifika fiskekvoter inom strömmingsfisket. Det blir lättare att planera fångsten och konkurrensen minskar när fiskarna själva på förhand vet hur mycket var och en har rätt att fånga.  Strömmingsfångstens totala värde är fortfarande lågt, eftersom huvuddelen av fångsten används som råvara i djurfoder. Endast 15 procent av fångsten används numera som människoföda. En femtedel av mängden konsumeras i hemlandet. Huvudmarknaden för livsmedelsströmmingen är numera i länderna i Östeuropa.  

– Strömmingen är vår största fiskresurs och vi hoppas kunna höja dess värde i framtiden, berättar Jari Setälä, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Forskare vid Luke, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Åbo universitet samt fiskeexperter från Österbottens fiskarförbund och Aktion Österbotten utvecklar mervärdesprodukter av strömming och andra mindre värdefulla fiskarter i programmet Blue Products, som också ingår i fiskets innovationsprogram.

Utvecklingspotential i insjöfisket

Yrkesfiskarna som fiskar i insjöarna har varit nöjdare än de som fiskar i havet, trots att fiskbestånden varierar också i olika insjöområden. År 2016 och 2017 var isläget bättre i insjöarna än vid kusten. Säl förekommer endast i Saimen och skarven är inte så utbredd att den stör fisket i insjöarna. Det största problemet har varit siklöjans ringa storlek, eftersom efterfrågan på stor siklöja är större. Fiskarna önskar en maskin för rensning av liten siklöja. I fiskets innovationsprogram satsar man också på att utveckla fisket i insjöarna.

Mer information:

Fiskerinäringens tillstånd: specialforskare Jari Setälä, jari.setala@luke.fi, tfn 0295327682.

Partnerskapsprogrammet inom fiskets innovationsprogram: ledande forskare Ari Leskelä, ari.leskela@luke.fi, tfn 0295327404.

Programmet Blue Products som forskar i mervärdesprodukter: verksamhetsledare Guy Svanbäck,guy.svanback@fishpoint.net, tfn 0500860566.   

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation, som arbetar för att främja en hållbar användning av naturresurser och bioekonomi. luke.fi/sv

Källa: Luke pressinfo 9.2.2018