fiskerinaringens reella intakter mn e2 82 ac per sektor aren 2008 2016

År 2016 uppgick fiskeriföretagens totala intäkter till 901 miljoner euro och branschen sysselsatte 1 779 företag. Fiskerinäringens förädlingsvärde uppgick till 146 miljoner euro och branschföretagen genererade 2 502 årsverken. Av företagen var 73 procent fiskeföretag. Sett till intäkterna var partihandeln med fisk den största sektorn. Förädlingsföretagen sysselsatte flest personer.

År 2016 verkade 1 779 företag inom fiskerinäringen. Företagen var verksamma inom sektorerna kommersiellt fiske i havsområdet, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel. Merparten, 73 procent, av branschföretagen var fiskeföretag.

– Fiskerinäringssektorernas totala intäkter uppgick till 901 miljoner euro, vilket är 7 procent mer än 2015. Hela fiskerinäringens förädlingsvärde ökade med närmare en femtedel och uppgick till 146 miljoner euro, säger Markku Kärnä, forskare vid Naturresursinstitutet.

Fiskhandeln och fiskförädlingen är mycket koncentrerade sektorer, de tio största företagen står för klart över 80 procent av sektorernas totala omsättning.

Fiskerinäringen genererade 2 502 årsverken. Fiskförädlingens sysselsättande effekt var störst med en andel om 30 procent. Antalet årsverken ökade inom fiskhandeln och minskade inom fiskförädlingen och primärproduktionen. 

Fiskerinäringens nettoresultat var positivt och bättre än 2015 inom alla sektorer. Minuthandeln med fisk uppvisade det högsta nettoresultatet, 6,6 miljoner euro.

Fiskförädling och partihandel de största sektorerna inom fiskerinäringen

År 2016 började fiskerinäringens intäkter stiga igen efter en nedgång under ett år. Endast fiskeföretagens intäkter sjönk, de övriga fiskerinäringssektorernas intäkter ökade.

– Mest ökade intäkterna inom partihandeln med fisk, 15 procent. År 2016 stod även partihandlarna för de största intäkterna inom fiskerinäringen, 322 miljoner euro. Fiskförädlingen intäkter var 311 miljoner euro, säger Kärnä.

Vattenbruksföretagens intäkter och lönsamhet har förbättrats

År 2016 fanns det 173 företag med vattenbruk som huvudsyssla i Finland. Vattenbruksföretagen indelas i fem kategorier utifrån den huvudsakliga produktionsinriktningen. Kategorierna är matfiskproduktion på havet, matfiskproduktion på insjöar, recirkulerande vattenbruk, yngelproduktion och dammar.

Sektorn genererade 340 årsverken. Vattenbrukets intäkter ökade med 10 procent och uppgick till 74 miljoner euro. Över hälften av vattenbruksföretagens intäkter, cirka 43 miljoner euro, kom från matfiskproduktion på havet. Företagen i denna kategori hade också den mest lönsamma verksamheten. Nettoresultatet var positivt nästan inom alla övriga produktionsformer och hela sektorns lönsamhet förbättrades.

Sektorns soliditet och likviditet var mest god eller tillfredsställande.

Lönsamhetsdata om fiskerinäringen har matats in i Ekonomidoktorn och statistikdatabasen

Naturresursinstitutet publicerar ekonomiska nyckeltal om fiskeriföretagen på webbplatsen Ekonomidoktorn och i statistikdatabasen. Dessa innehåller de ekonomiska nyckeltalen för 2008–2016 på finska, svenska och engelska. Nyckeltalen presenteras för förädling och fiskhandel enligt företagets storlekskategori, för vattenbruk enligt produktionsinriktning och för fiske enligt typ av fiske.

Källa: Naturresursinstitutet 30.10.2018