Korsholms kommun har byggt en fiskensileringsanläggning vid Fjärdskärs fiskehamn. Med ensileringsanläggningen kan fiskavskär från rensning och filering samt bifångster, som inte går till konsumtion, ensileras och förvaras tills de omhändertas av uppköpare för användning i foderproduktion för pälsdjur. Ensileringsanläggningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fjärdskärs fiskare, Österbottens Fiskarförbund och Profur Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, och bidrag för anläggningen har erhållits från Europeiska Fiskerifondens medel via Österbottens NTM – central. Projektets kostnadskalkyl är ca 120 000 euro.

Fjärdskär fiskehamn är den fiskehamn inom Korsholms kommun som är i aktivast användning. Den är även en av de livligaste fiskehamnarna för kustfiske i Österbotten. Fiskehamnen används i dagsläget av 15 yrkesfiskare. I hamnen finns sedan tidigare en servicebyggnad för hantering och lagring av fisk, samt fiskarnas sociala utrymmen. En privat fiskföretagare har även egna utrymmen för fiskförädling och –försäljning i hamnen.

Fiskensileringsanläggningen svarar mot ett flertal behov. Pälsnäringen har behov av råvaror för foderproduktionen, fiskerinäringen har intresse att få ekonomi även från biprodukter i fisket, fiskarna i hamnen behöver intäkter för att driva verksamheten och kommunen får ordning på hanteringen av fiskavskär i hamnen. Anläggningen är därför en win – win situation för alla parter.

Byggandet av anläggningen kan även ses som en miljöåtgärd. Bifångsterna av mörtfiskar är inte mera ett problem i fisket utan har blivit en möjlighet. Genom att gallra i de täta mörtfiskbestånden minskar även näringsämnen i de inre skärgårdsvattnen. Transporterna för att bli av med fiskavskär från hamnen försvinner också till största delen. Eftersom området där fiskehamnen är belägen är inkörsporten till Kvarkens världsarv rör det sig en hel del turister i området, och en saklig skötsel av fiskeverksamheten i hamnen är därför naturlig.

Planeringen av anläggningen startade under år 2013 genom diskussioner mellan fiske- och pälsnäringarnas representanter. Anläggningen levererades i oktober 2014 och de första testkörningarna av den har gjorts nu i november. Fiskensileringsanläggningen skall ses som en modell för hur logistiken kring hanteringen av fiskavskär och bifångster inom fisket kan skötas. Modellen testas i Fjärdskär fiskehamn för att få praktisk erfarenhet av systemet, och förhoppningen är att motsvarande system även kunde byggas i andra viktiga fiskehamnar längs den österbottniska kusten.

Källa: Österbottens Fiskarförbund 28.11.2014