Jord- och skogsbruksministeriet och den svenska havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat fiskestadgan för Torne älv, som hör till gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige. Fiskestadgan ses över årligen, så att den hålls uppdaterad med tanke på fiskbeståndens tillstånd. Samtidigt försöker man säkerställa att fisket i det område som omfattas av överenskommelsen är hållbart.

I det undertecknade protokollet kom man överens om följande preciseringar till fiskestadgan för Torne älv.

Krav på återutsättning av öring i Torneälvens fiskeområde

• All fångad öring i Torneälvens fiskeområde i havs- och älvområdet ska omedelbart återutsättas, levande eller död, och öring får inte fångas avsiktligt i området. Syftet med bestämmelsen är att återställa de hotade stammarna av havsöring.

Fiske med fasta redskap i havsområdet

• Fasta redskap som används i havsområdet ska vittjas dagligen, och fångstredskapet ska lyftas upp ur vattnet. På så sätt kan fiskeövervakarna kontrollera om det blivit kvar laxar eller öringar i fångstredskapet som måste släppas fria.

Fiske med nät i älvområdet

• Fiske efter andra arter än lax och öring med flytnät och kullenät är endast tillåtet 1.8–14.9. på de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan. Syftet med bestämmelsen är att skydda bestånden av vandringssik och koncentrera fisket till tiden för sikens lekvandring i augusti. Samtidigt minskar man fisket med flytnät i juli, som är en viktig vandringstid för laxen.

• Fiske efter sik med förankrade nät i Könkämäälvens lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet 15.9.−30.9.

• På de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan får samtidigt maximalt ett flytnät per båtlag användas eller förvaras ombord. Målsättningen är att minska fångsttrycket av flytnätfisket och förbättra förutsättningarna för övervakningen.

Fiske med håv i älvområdet

• Håvfiske är en fångstmetod där fångstredskapet, en långskaftad håv av tunt nät, förs längs älven botten. Fiske med håv efter sik i älvområdet är tillåtet bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon (monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter. På så sätt vill man säkerställa att siken inte fastnar i håvens maskor.

• Fiske med håv efter lax i älvområdet är tillåtet 15.6–30.6. på de fångstplatser som anges i bilagan till fiskestadgan. Sik får fiskas med håv på dessa fångstplatser 15.6–14.9. Den tillåtna tiden för fiske med håv efter lax förlängdes nu något, och inverkan av detta följs noggrant upp.

Fiske efter lake i älvområdet

• Fiske efter lake med krok, lakryssja och –mjärde samt pilkfiske tillåtet från isen även 15.9−15.12, trots att fiske i området i regel är förbjudet under denna tid. På så sätt vill man tillåta det traditionella fisket efter lake från isen.

Finland föreslog att fiske med fasta redskap i området ska inledas först den 25 juni i stället för den 17 juni, vilket Sverige hittills tillåtit. Den svenska havs- och vattenmyndigheten var dock inte redo att godkänna Finlands förslag. På Finlands begäran förbjöds inte användning av skaftförsedda huggkrokar, och sådana kan enligt fiskestadgan fortsättningsvis användas i området.

Bestämmelserna enligt det nya protokollet börjar tillämpas den 1 juni 2015. De nya bestämmelserna införlivas i vår lagstiftning genom statsrådets förordning.

Det undertecknade protokollet

Källa: JSM 26.3.2015