fangster inom det kommersiella insjofisket 1998 2017

De kommersiella insjöfiskarnas fångst uppgick till 6,5 miljoner kilo under 2017. År 2016 uppgick fångsten till 5,8 miljoner kilo. Under båda åren uppgick kräftfångsten till cirka 850 000 individer, av vilket signalkräftan stod för cirka 95 procent. Värdet på fångsten var 15,3 miljoner euro under 2017 och 14,9 miljoner euro under 2016. Det är drygt tre miljoner euro mer än under föregående statistikår 2014.

Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik över fångsterna i det kommersiella fisket 2016–2017.

– Det är fråga om den första statistiken som ges ut över mängden och värdet av insjöfångsterna i det kommersiella fisket efter ändringen av lagen om fiske. Tidigare statistikfördes inte en del av fångsten på grund av avsaknad av ett omfattande register över kommersiella fiskare. Då omfattade statistiken inte fångster från flera fiskare som sålde fisk och kräftor sporadiskt, säger överaktuarie Mika Rahikainen på Naturresursinstitutet.

Siklöja, gös och signalkräfta är de viktigaste insjöarterna enligt värde

Den viktigaste fångstfisken inom insjöfisket var siklöja enligt både volym (närmare 50 % av den totala fångsten) och värde (42–45 % av det totala värdet på fiskfångsten). Fångsterna av siklöja uppgick till 3,2 och 2,8 miljoner kilo under 2017 respektive 2016. Värdena på fångsten av siklöja, 5,8 och 6,1 miljoner euro, var något större än tidigare.

Den viktigaste fångstarten i insjöfisket enligt värde efter siklöja var gös (4,5 miljoner euro). Värdet på gösfångsten har nästan fördubblats sedan 2014. Totalt står dessa två fiskarter för tre fjärdedelar av värdet på fiskfångsten i det kommersiella fisket i insjöar.

Signalkräfta var den tredje viktigaste fångstarten enligt värde i insjöfisket. Värdet på fångsten var 1,1 miljoner euro under 2017 och 0,9 miljoner euro under 2016. Signalkräfta stod för cirka 90 procent och flodkräfta för cirka 10 procent av det totala värdet på kräftfångsten.

Antalet kommersiella fiskare i registret flerfaldigades, de flesta fick små fångster

Statistiken Kommersiellt fiske i insjöar bygger på de registeruppgifter som Naturresursinstitutet har samlat in.

År 2017 ingick 1 766 kommersiella fiskare i NTM-centralens register över kommersiella fiskare. En del av dem fiskade dock inte alls och många fiskare fick små fångster.

Efter att ändringen av lagen om fiske trädde i kraft vid ingången av 2016 ska alla som fiskar från insjöar för försäljning anmäla sig till registret vid NTM-centralen i Egentliga Finland, journalföra sitt fiske och anmäla fångster till Naturresursinstitutet minst en gång per kalenderår.

Enligt lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1048/2016, som trädde i kraft den 12 december 2016, är det dessutom obligatoriskt att registrera fartyg och båtar som bedriver kommersiellt fiske i insjöar.

Detaljerad information om statistiken finns i tjänsten stat.luke.fi/sv. I statistikdatabasen finns fångstuppgifter från och med 1962.

Statistik: Kommersiellt fiske i insjöar 2016 och 2017

Källa: Naturresursinstitutet 29.11.2018