Europeiska kommissionen godkände Finlands operativa program för fiskerinäringen som siktar till en hållbar tillväxt samt bättre tillstånd hos fiskbestånden och i Östersjön.

– Programmet ger utmärkta möjligheter att utveckla havsområdenas och fiskbeståndens hållbara användning och stödja blå tillväxt. Finland har alla förutsättningar att bli en internationell föregångare inom den blå bioekonomin. Detta kräver ett nytt tankesätt, djärva försök och samarbete, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Finlands program var ett av de första godkända programmen. Programmet har också fått beröm från kommissionen.

– Finlands program är ett övertygande exempel på ett strategiskt, innovativrikt och genomgripande betraktelsesätt som tar vara på de möjligheter som fiskerinäringen och havet ger. Programmet är ett gott exempel på hur de nationella myndigheterna kan visa för Europeiska kommissionen hur EU:s prioriteringar och finansiering kan användas effektivt för att uppnå målen på det nationella och regionala planet, säger kommissarien för miljö- och havsfrågor samt fiske Karmenu Vella.

Fiskerinäringens tillväxtmål bygger på att öka inhemsk miljövänlig fiskodlingsproduktion, värdet av fiskeriprodukter och fiskhandelns tillväxt. Att skapa en konkurrenskraftig och uppmuntrande omvärld och riva ner hindren för utveckling leder också till ny affärsverksamhet.

Programmedel avsätts också för miljöinsatser som bidrar till fiskarnas naturliga fortplantning och återställer den naturliga livscykeln. En ny helhet är havspolitik som främjar såväl den blå bioekonomin som skyddet av Östersjön.

För det operativa programmet har reserverats ca 140 miljoner euro i offentlig finansiering under programperioden 2014–2020. Av denna summa är omkring 74 miljoner euro EU-finansiering som kommissionen beviljat Finland. Havs- och fiskerifonden är en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Fondernas mål är att skapa smart och hållbar tillväxt för alla enligt Europa 2020-strategin.

Källa: JSM info 27.3.2015