EU pyrkii tulevina vuosina parantamaan nykyistä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR), jotta voidaan edistää dynaamista kalastusalaa, tukea sukupolvenvaihdoksia ja varmistaa rannikkoyhteisöjen kohtuullinen elintaso.

Neuvosto hyväksyi tänään neuvottelukantansa (osittainen yleisnäkemys) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) 2021–2027 koskevasta asetusehdotuksesta. Sillä pyritään tukemaan yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP), EU:n meripolitiikkaa ja kansainvälisiä sitoumuksia valtamerten hallinnoinnin alalla, erityisesti kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman yhteydessä.

”EMKR on keskeisen tärkeä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisen kannalta. Sen tehokkuutta horjuttivat aiemmin monimutkaiset säännöt ja byrokratia, mutta neuvosto on nyt sitoutunut tekemään siitä joustavan ja toimivan välineen, joka palvelee eurooppalaisia kalastajia”, totesi Romanian maatalous- ja maaseudun kehittämisen ministeri ja neuvoston puheenjohtaja Petre Daea.

Neuvottelukanta on osittainen, koska siitä on jätetty pois budjetti- ja horisontaaliset kysymykset, joita käsitellään EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 käytävien neuvottelujen yhteydessä.

Vaikka neuvoston osittainen neuvottelukanta onkin yleisesti ottaen lähellä komission ehdotusta, sillä yksinkertaistetaan ja selkeytetään rahaston rakennetta.

Lisäksi sovitussa kannassa tukikelpoiset toimet laajennetaan kattamaan myös ne, jotka liittyvät investointeihin alusten turvallisuuteentyöoloihinenergiatehokkuuteen ja kalastusalusten hankintaan tai tuontiin sekä enintään 24-metristen alusten moottoreiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen. Näihin poikkeuksiin sovelletaan kuitenkin erittäin tiukkoja edellytyksiä, jotta ne eivät lisäisi kapasiteettia ja jotta YKP:n tavoitteita noudatettaisiin kaikilta osin. Esimerkiksi arvioitaessa, voidaanko nuoren kalastajan ensimmäisen kalastusaluksen hankintaan myöntää rahoitusta, huomioon otetaan paitsi aluksen ikä ja pituus sekä kalastajan ikä, pätevyys tai kokemus, myös vaatimus siitä, että alus kuuluu sellaiseen osaan laivastoa, jonka kalastusmahdollisuudet ovat tasapainossa.

Taustatietoa ja seuraavat vaiheet

EMKR on yksi viidestä Euroopan rakenne- ja investointirahastosta (ERI), joilla pyritään edistämään talouskasvua ja työllisyyttä EU:ssa. EMKR:llä on tähän mennessä autettu kalastajia siirtymisessä kestävään kalastukseen, tuettu rannikkoyhteisöjä talouden monipuolistamisessa, rahoitettu hankkeita, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan rannikkoyhteisöjen elämänlaatua, sekä tuettu vesiviljelyn kestävää kehitystä.

Komissio ehdotti 13. kesäkuuta 2018 uutta asetusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta osana seuraavaa EU:n budjettikehystä 2021–2027. Ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan EMKR:n toteutusta antamalla jäsenmaille mahdollisuus kohdentaa tuki strategisiin prioriteetteihinsa sen sijaan, että niiden olisi valittava tiettyjä, ennalta määritettyjä tukikelpoisia toimia. Komission EMKR:lle ehdottama budjetti olisi 6 140 000 000 euroa käypinä hintoina. EMKR:n varat jaetaan yhteistyöhön perustuvan sekä suoran ja välillisen hallinnoinnin välillä. 5 311 000 000 euroa kohdennetaan yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen ja 829 000 000 euroa suoran ja välillisen hallinnoinnin piiriin kuuluvaan tukeen.

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotusta koskevan ensimmäisen käsittelyn kantansa 4. huhtikuuta 2019. Nyt kun osittainen yleisnäkemys on hyväksytty, neuvottelujen Euroopan parlamentin kanssa odotetaan alkavan vuoden 2019 toisella puoliskolla.

·             Asiakirjan teksti

Lähde: EU:n neuvosto 18.6.2019