Neuvosto on antanut lopullisen hyväksyntänsä EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän tarkistamiselle kalastuksenvalvonnan nykyaikaistamiseksi.

Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:

  • alusten seurantajärjestelmät (VMS) ja saaliiden sähköinen kirjaaminen: jotta varmistetaan YKP:n noudattaminen, kaikkia kalastusaluksia seurataan alusten seurantajärjestelmien avulla, ja alusten on kirjattava kaikki saaliinsa sähköisesti. Tietyille alle 9 metrin pituisille pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville aluksille voidaan myöntää poikkeuksia VMS-vaatimuksesta 31. joulukuuta 2029 saakka
  • suuremmissa aluksissa käytetään sähköisiä etävalvontavälineitä sen varmistamiseksi, että tahattomia saaliita ei heitetä mereen purkamisvelvoitteen vastaisesti, vaan ne tuodaan maihin
  • virkistyskalastus: virkistyskalastajien on tiettyjen lajien osalta rekisteröidyttävä sekä kirjattava ja ilmoitettava saaliinsa sähköisessä järjestelmässä. Aluksi tämä koskee rajallista määrää lajeja, mutta se voi kasvaa tieteellisten lausuntojen perusteella
  • seuraamusjärjestelmän tarkistaminen: YKP:n sääntöjen vakavista rikkomuksista vahvistetaan EU:n tasolla kattava luettelo. Jäsenmaiden on varmistettava, että rikoksentekijöille määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rikosoikeudellisia seuraamuksia
  • jäljitettävyyden parantaminen toimitusketjussa: tuoreiden kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys helpottuu. Jalostettujen tuotteiden osalta tämä tehdään sen jälkeen, kun komissio on tehnyt tutkimuksen käytettävissä olevista ratkaisuista, ja viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen

Miten uusi järjestelmä auttaa ehkäisemään liikakalastusta

Järjestelmässä otetaan käyttöön uusia sääntöjä sallitusta poikkeamasta (tai virheestä) saaliiden arvioinnissa, mikä auttaa välttämään virheellisiä ilmoituksia.

Sallittu poikkeama vastaa pyydettyä kalaa koskevan arvion ja punnituksen todellisen tuloksen välistä erotusta.

Yleisenä sääntönä on, että sallittu poikkeama on 10% lajia kohti, kuten nykyisinkin. Tähän on kuitenkin muutamia poikkeuksia. Enintään 100 kg:n painoisten lajien osalta poikkeama on 20% lajia kohti.

Poikkeuksia sovelletaan pienten pelagisten lajien kalastukseen, teollisiin tarkoituksiin tapahtuvassa kalastuksessa ja trooppisten tonnikalojen kurenuottakalastukseen, erityisesti jos saaliit puretaan ”luetteloon merkityissä satamissa”, joissa on varmistettava purkamista ja punnitsemista koskevat erityisedellytykset.

Lisäksi tietyillä suuremmilla aluksilla on konetehon mittauslaite, jolla varmistetaan, että niiden kalastuskapasiteetti pysyy YKP:n rajoissa.

Tuontituotteita koskevat uudet säännöt

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta koskevan saalistodistusjärjestelmän yhteydessä otetaan käyttöön digitaalinen järjestelmä (CATCH).

Tavoitteena on varmistaa, että saalistodistuksia ja muita asiaan liittyviä asiakirjoja hallinnoidaan yhtenäisessä EU:n laajuisessa digitaalisessa ympäristössä, mikä parantaa viranomaisten valmiuksia havaita LIS-kalastuksesta peräisin olevia tuotteita.

EU:n ulkopuoliset maat voivat tuottaa ja validoida saalistodistukset suoraan digitaalisessa CATCH-järjestelmässä. EU:hun tuotavien kalastustuotteiden osalta tuojien on myös toimitettava saalistodistukset CATCH-järjestelmän kautta.

Taustatietoa ja seuraavat vaiheet

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän tärkein oikeudellinen kehys vahvistetaan kalastuksenvalvonnasta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1224/2009. Seurannasta vastaavat kansalliset viranomaiset Euroopan komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) tuella ja yhteistyössä niiden kanssa.

Komissio julkaisi vuonna 2018 valvontajärjestelmän tarkistamista koskevan ehdotuksen, jolla pyrittiin yksinkertaistamaan ja tehostamaan järjestelmää sekä varmistamaan uudistetun YKP:n noudattaminen kaikilta osin.

Neuvosto vahvisti kantansa (yleisnäkemyksen) asetusehdotukseen 28. kesäkuuta 2021. Neuvottelut parlamentin kanssa aloitettiin heinäkuussa 2021, ja lainsäätäjät pääsivät lopulliseen sopimukseen 30. toukokuuta 2023.

Uusien säännösten soveltamispäivää varten on annettu yksityiskohtaiset säännöt sekä siirtymäsäännökset, jotta EU:n kalastusviranomaisilla ja muilla asiaankuuluvilla sidosryhmillä olisi riittävästi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

Lähde: EU neuvosto 13.11.2023