Neuvosto on päässyt Euroopan parlamentin kanssa alustavaan yhteisymmärrykseen päivitetyistä säännöistä, joilla autetaan estämään liikakalastusta. Kalastuksenvalvontajärjestelmän tarkistuksella nykyaikaistetaan kalastustoiminnan valvontaa ja varmistetaan, että EU:n alukset ja EU:n vesillä kalastavat alukset noudattavat yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) vahvistettuja sääntöjä.

Asetuksen päivitys kattaa noin 70% nykyisistä kalastusalusten valvontaa koskevista säännöistä EU:n kalastuksen kestävyyden parantamiseksi. Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:

  • alusten seurantajärjestelmät (VMS) ja sähköinen kirjaaminen: jotta varmistetaan YKP:n noudattaminen, kaikkia kalastusaluksia seurataan alusten seurantajärjestelmien avulla (tiettyihin pienempiin aluksiin sääntöjä sovelletaan vuodesta 2029 alkaen), ja alusten on kirjattava saaliinsa sähköisesti
  • virkistyskalastus: virkistyskalastajien on tiettyjen lajien osalta rekisteröidyttävä sekä kirjattava ja ilmoitettava saaliinsa sähköisessä järjestelmässä
  • purkamisvelvoite: sähköisten etävalvontavälineiden käytöllä varmistetaan, että tahattomat saaliit tuodaan maihin
  • seuraamusjärjestelmän tarkistaminen: YKP:n sääntöjen vakavista rikkomuksista määrätään hallinnollisten taloudellisten seuraamusten vähimmäismääriä vaihtoehtona rikosoikeudellisille seuraamuksille. Joidenkin vakavien rikkomusten osalta sovitaan EU:n tasolla yhteisistä kriteereistä
  • jäljitettävyyden parantaminen toimitusketjussa: tuoreiden ja jalostettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys helpottuu (komission tutkimuksen ja viiden vuoden siirtymävaiheen jälkeen)

Liikakalastuksen estäminen

Lisäksi on annettu uusia sääntöjä sallitusta poikkeamasta (tai virheestä) saaliiden arvioinnissa, mikä auttaa välttämään virheellisiä ilmoituksia. Myös virkistyskalastusta koskevien tietojen keruuta tehostetaan.

Lisäksi tietyillä suuremmilla aluksilla on konetehon mittauslaite, jolla varmistetaan, että niiden kalastuskapasiteetti pysyy YKP:n rajoissa.

Uusia sääntöjä sovelletaan yleensä kahdesta neljään vuotta niiden hyväksymisestä. Tämä jättää EU:n kalastusviranomaisille ja muille asiaankuuluville sidosryhmille riittävästi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

Tuontituotteita koskevat uudet säännöt

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta koskevan saalistodistusjärjestelmän yhteydessä otetaan käyttöön digitaalinen järjestelmä (CATCH). Tavoitteena on varmistaa, että saalistodistuksia ja muita asiaan liittyviä asiakirjoja hallinnoidaan yhtenäisessä EU:n laajuisessa digitaalisessa ympäristössä, mikä parantaa viranomaisten valmiuksia havaita LIS-kalastuksesta peräisin olevia tuotteita.

EU:n ulkopuoliset maat voivat tuottaa ja validoida saalistodistukset suoraan digitaalisessa CATCH-järjestelmässä. EU:hun tuotavien kalastustuotteiden osalta tuojien on myös toimitettava saalistodistukset CATCH-järjestelmän kautta.

Miksi kalastustoimintaa valvotaan?

EU on maailman suurin kala- ja äyriäistuotteiden markkina-alue, ja kalastuksella on monissa EU-maissa merkittävä taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen rooli.

YKP:ssä vahvistetaan periaatteet, joilla autetaan ylläpitämään terveitä kalakantoja EU:n vesillä ja tuetaan samalla kalastusyhteisöjä. Näihin kuuluvat kiintiöt liikakalastuksen estämiseksi, alusten konetehon rajoittaminen ja velvoite päästää haiden kaltaiset herkät lajit takaisin veteen.

Näiden sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi EU tarvitsee nykyaikaisen, tehokkaan ja yhdenmukaistetun kalastuksenvalvontajärjestelmän, jossa hyödynnetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Seuraavat vaiheet

Jäsenmaiden EU-suurlähettiläitä pyydetään hyväksymään parlamentin kanssa saavutettu yhteisymmärrys seuraavassa pysyvien edustajien komitean kokouksessa. Lingvistijuristien viimeisteltyä asetuksen ministerit hyväksyvät sen jossakin tulevassa neuvoston istunnossa.

Taustatietoa

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmän tärkein oikeudellinen kehys vahvistetaan kalastuksenvalvonnasta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1224/2009. Seurannasta vastaavat kansalliset viranomaiset Euroopan komission ja Euroopan kalastuksenvalvontaviraston (EFCA) tuella ja yhteistyössä niiden kanssa.

Komissio julkaisi vuonna 2018 valvontajärjestelmän tarkistamista koskevan ehdotuksen, jolla pyrittiin yksinkertaistamaan ja tehostamaan järjestelmää sekä varmistamaan uudistetun YKP:n noudattaminen kaikilta osin. Tärkeimpinä tavoitteina oli parantaa tietojen saatavuutta ja luotettavuutta, yhdenmukaistaa täytäntöönpanoa kaikissa EU-maissa, vähentää hallinnollista rasitusta ja edistää kameravalvonnan kaltaisen teknologian käyttöä.

Neuvosto vahvisti kantansa (yleisnäkemyksen) asetusehdotukseen 28. kesäkuuta 2021. Neuvottelut parlamentin kanssa aloitettiin heinäkuussa 2021.

Lähde: EU neuvosto 31.5.2023