EU:s jordbruksministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2018 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 9 oktober. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Rådets beslut om fiskekvoter för Östersjön 2018:

EU:s TAC
(total tillåten fångst, ton)

Förändring

Strömmingskvot i Bottniska viken

84 599

-40 %

Strömmingskvot i Finska viken och centrala Östersjön

229 355

+20 %

Strömmingskvot i Rigabukten

28 999

-7 %

Kvot för det västliga strömmingsbeståndet

17 309

-39 %

Vassbukskvot

262 310

+1 %

Laxkvot i centrala Östersjön och Bottniska viken

91 132 laxar

-5 %

Laxkvot i Finska viken

10 003 laxar

-5 %

Kvot för det östliga torskbeståndet

28 388

-8 %

Kvot för det västliga torskbeståndet

5 597

0 %

Kvot för rödspätta

7 076

-10 %

Finland röstade, i likhet med tre andra Östersjöländer, mot förslaget. Finland kunde inte godkänna att den totala tillåtna fångsten för strömming i Bottniska viken minskar med 40 procent, eftersom detta inte var förenligt med den minskning på 32 procent som föreslagits i det vetenskapliga rådet.

Minister Leppä är besviken på den stora och ogrundade minskningen av den totala tillåtna fångstmängden för strömming i Bottniska viken. Till övriga delar är beslutet ansvarsfullt och förenligt med det vetenskapliga rådet. De båda kvoterna för lax minskades med 5 procent i enlighet med Finlands mål.

Källa: JSM pressmeddelande 11.10.2017