Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat eteläisellä Itämerellä 20.–25.3.2012 yhteiseen EU:n kalastuksenvalvontaoperaation.

Se toteutettiin tarkastamalla kalastusaluksia ja pyydyksiä Etelä-Itämerellä Ruotsin, Tanskan ja Puolan talousvyöhykkeillä. Tarkastetut alukset olivat Saksan, Ruotsin, Puolan, Liettuan ja kaksi kappaletta Suomen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia. Kova merenkäynti rajoitti tarkastustoimintaa ajoittain merkittävästi operaation aikana. Tarkastuksissa tuli ilmi joitain rikkomuksia, jotka koskivat lähinnä puutteellisuuksia vaadittavissa asiakirjoissa sekä niiden täyttämisessä.

Operaatiota johti Euroopan Unionin kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) ja Ruotsi toimi operaation kansallisten valvontaresurssien koordinoijana. Vastaavia valvontaoperaatioita järjestetään eri EU:n jäsenvaltioiden yhteistyönä useita tämän vuoden aikana. Tarkastusten tavoitteena on Itämeren turskakannan elpymisen turvaaminen sekä säädösten noudattamisen seuranta. Yhteisoperaatioiden aikana tehostettua valvontaa järjestetään samanaikaisesti sekä merellä että satamissa merkittävimmillä turskan kalastusalueilla ja satamissa, joihin puretaan merkittäviä määriä turskaa.

Rajavartiolaitos osoitti operaatioon vartiolaiva Merikarhu miehistöineen. Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto toimi koordinoivana kansallisena viranomaisena. Merikarhun toimintaan osallistui Merikarhun miehistön lisäksi yksi kalastuksenvalvoja Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta sekä kaksi kalastuksenvalvojaa Ruotsista. Yhteistoiminta monikansallisten viranomaisten välillä sujui hyvin.

Ruotsin operaatiokeskus osoitti Merikarhulle valvottavan alueen ja Merikarhu etsi ja tarkasti aluksia valvonta-alueellaan. Vartioaluksella tilannekuva tarkastettavien alusten sijainnista perustui EU:n kalastusalusten paikkatietojärjestelmään (VMS), jonka avulla alusten sijainti pystytään nopeasti selvittämään. Paikannuslaite on pakollinen yli 15 metrin ja osassa yli 12 metrin pituisissa ammattikalastusta harjoittavissa kalastusaluksissa.

Operaation aikana tarkastettiin merellä aluksiin nousemalla 12 kalastusta ja muulla tavoin 9 alusta. Tarkastettavilla aluksilla oli tarkastettaessa saaliina yhteensä 81 t turskaa. Aluksissa tarkastettiin kaikki kalastukseen liittyvä kuten pyydykset, kalastuspäiväkirjat, kalojen säilytystilat, alamittaisten kalojen osuus ja eri kalalajien esiintyminen saaliissa.

Itämerellä turskan yhteisvalvontaoperaatiot ovat osoittautuneet erittäin onnistuneiksi, sillä havaitut rikkomukset ja puutteet raportoinnissa ovat pienentyneet merkittävästi vuonna 2007 alkaneiden yhteisvalvontaoperaatioiden alkamisen jälkeen. EU jäsenvaltioiden yhdessä toteuttamat valvontaoperaatiot ovat yhtenäistäneet valvontamenettelyjä eri jäsenvaltioissa, lisänneet tietoisuutta ja yhteistyökykyä kalastuksenvalvonnassa sekä valvonnan uskottavuutta.

Lähde: MMM 27.3.2012