EU vidtar nya åtgärder för att hjälpa fiskare att hantera de negativa socioekonomiska effekterna av de kraftiga begränsningar av fisket efter torsk och västlig sill/strömming i Östersjön som redan har införts och godkänts för 2020.

Rådet har antagit sin ståndpunkt (allmän riktlinje) om en förordning om ändring av två befintliga rättsakter: den fleråriga planen för Östersjön och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). De nya regler som rådet enats om ska främst möjliggöra definitivt upphörande med fisket och skrotning av fartyg avsedda för fiske efter östersjötorsk och sill/strömming i västra Östersjön.

I oktober fattade rådet djärva beslut för att möjliggöra en gradvis återhämtning av torskbeståndet och beståndet av västlig sill/strömming i Östersjön, men vi är alla väl medvetna om de negativa socioekonomiska konsekvenser som dessa beslut kommer att få för de lokala fiskesamhällena. Vi hoppas nå en överenskommelse med Europaparlamentet så snart som möjligt om nya regler som kommer att hjälpa fiskare att anpassa sig till denna övergång och därigenom stödja återhämtningen av dessa svaga bestånd.

Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister och rådets ordförande

Bakgrund och kommande steg

Av olika orsaker som främst är kopplade till miljöfaktorer och antropogena faktorer, har ekosystemet i Östersjön under flera årtionden befunnit sig i ett dåligt skick. Internationella havsforskningsrådet (Ices) publicerade 2019 ett oroväckande vetenskapligt utlåtande om tillståndet för torskbeståndet och beståndet av västlig sill/strömming i Östersjön.

Som en reaktion på denna situation antog kommissionen i juli 2019 en första nödåtgärd i form av förbud mot fiske efter östlig torsk i Östersjön fram till årsslutet. Därefter beslutade rådet i oktober 2019 att stänga det riktade fisket på det östra torskbeståndet under 2020 och att avsevärt minska det fiske som påverkar detta torskbestånd. Fiskemöjligheterna vad gäller det västra torskbeståndet och västlig sill/strömming i Östersjön har också begränsats betydligt. Dessa åtgärder för 2020 kommer sannolikt att leda till överflödig flottkapacitet och medföra allvarliga socioekonomiska konsekvenser för kustsamhällena och fiskerinäringen.

Kommissionen lade fram sitt förslag om ändring av förordningarna (EU) 2016/1139 och (EU) nr 508/2014 som uppföljning av ett politiskt åtagande vid rådets möte (jordbruk och fiske) i oktober för att hantera den socioekonomiska krisen för fisket i Östersjön.

Den allmänna riktlinje som har antagits utgör rådets mandat vid de kommande förhandlingarna med Europaparlamentet. Rådet är nu redo att inleda förhandlingarna när Europaparlamentet har enats om sin ståndpunkt.

Källa: Fiskerirådet pressmeddelande 16.12.2019