EU:n ehdottamassa asetuksessa säädetään täyskiellosta, jota sovelletaan kaikenlaisten ajoverkkojen ottamiseen alukselle ja käyttöön EU:n kaikilla vesialueilla 1. tammikuuta 2015 alkaen.

Ehdotuksessa esitetään myös kyseisen pyyntivälineen tarkistettu ja aiempaa kattavampi määritelmä, jotta kaikki mahdollisuudet sääntöjen kiertämiseen saataisiin poistettua. Määritelmän mukaan myös verkko, joka on kiinnitetty vain toisesta päästään pohja-ankkurilla, katsottaisiin ajoverkoksi.

Suomessa valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta ajoverkkokalastuksen täydellisestä kieltämisestä vuoden 2015 alusta alkaen.

Lukuisten jäsenvaltioiden tavoin valtioneuvosto ei kannata komission ehdotusta ajoverkkojen uudesta määritelmästä, jonka mukaan myös sellainen verkko, joka on kiinnitetty vain toisesta päästään pohja-ankkurilla, katsottaisiin ajoverkoksi. Tämä määritelmä kieltäisi silakan ja mahdollisesti myös siian perinteisiä verkkokalastustapoja, vaikka näillä kalastustavoilla ei saada suojeltavia lajeja, mikä oli peruste kieltää ajoverkkokalastus Itämerellä vuoden 2008 alusta alkaen.Valtioneuvosto katsoo, että ajoverkon määritelmää tulisi käsitellä osana alueellistamisen menettelyä. Alueellistamisessa tulisi erityisesti pyrkiä varmistamaan, että kielto ja määritelmä eivät vaikeuta pienimuotoista rannikkokalastusta perinteisillä menetelmillä ja alueilla, joilla kalastus ei uhkaa ajoverkkokiellolla suojeltavia lajeja.

Suomen Ammattikalastajaliitto nosti esille elinkeinon huolen asiasta syyskuun alussa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja pitää 16.10 hyväksytyssä lausunnossaan asiasta valtioneuvoston tavoin täysin välttämättömänä sitä, ettei ajoverkkoja koskevan määritelmän muuttaminen asian jatkokäsittelyssä johda millään muotoa siihen, että yhdestä päästä ankkuroidut pienimuotoisen rannikko- ja saaristokalastuksen siika- ja silakkapintaverkot tulkittaisiin kielletyiksi ajoverkoiksi. Näillä varsin ohutlankaisilla verkoilla ei ole sellaisia haitallisia ympäristövaikutuksia, jota ajoverkkokiellolla pyritään yleisesti estämään. Valiokunta pitää hyvänä asian jatkokäsittelyn menettelytapana ajoverkon määrittelyä merialueittain osana yhteisen kalastuspolitiikan alueellistamista.

MmV:n lausunto http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/mmvl_37_2014_p.shtml

Lähde: Eduskunta ja SAKL