Hallitus esittää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustettavaksi uutta virastoa, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin tehtävät sekä virastojen tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyvät tehtävät Maanmittauslaitoksesta. Virastoon siirrettäisiin lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Viraston nimeksi esitetään Ruokavirastoa ja se aloittaisi toimintansa 1.1.2019.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti virastojen yhdistämishankkeen helmikuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita, tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä tukea tietohallinnon kehittämistä. Tavoitteena on myös, että elintarvikeketjun toimijoiden näkökulma tulisi nykyistä vahvemmin huomioiduksi viranomaistoiminnassa.

Esityksen mukaan Ruokaviraston tehtävänä on edistää, valvoa ja tutkia elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä. Lisäksi virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa toimien Suomen maksajavirastona ja hallinnoiden EU- ja kansallisia tukia.

Eduskunnalle tänään annetun esityksen mukaan lakkautettavien virastojen sekä Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta Ruokavirastoon siirrettävien osien henkilöstö siirtyisi uuteen virastoon 1.1.2019. Yhteensä muutos koskee noin 980 henkeä. Esityksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö voisi perustaa ennen lain voimaantuloa uuden viraston pääjohtajan sekä hallintojohtajan virat. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2019. Viraston päätoimipaikka olisi Seinäjoki ja henkilöstö jatkaisi nykyisillä toimipaikoillaan ympäri Suomen.

Lähde: MMM 22.2.2018