Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyljetuotteiden kaupasta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi hyljetuotteiden kauppaa koskeva laki sekä muutettavaksi metsästyslakia riistaeläinten kauppaa koskevan säännöksen osalta. Esityksellä annettaisiin täydentävä kansallinen sääntely, joka perustuu Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston hyljetuotteiden kaupasta antamaan asetukseen.

Neuvoston ja parlamentin asetusta on täydennetty komission antamalla täytäntöönpanoasetuksella. Asetuksilla kielletään hyljetuotteiden laaja kaupallinen markkinoille saattaminen sekä sallitaan poikkeuksena pienimuotoinen voittoa tavoittelematon kauppa.

Laissa hyljetuotteiden kaupasta säädettäisiin lisäksi rangaistus- ja menettämisseuraamuksesta, jotka parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaan on säädettävä hyljetuotteiden kaupan kiellon rikkomisesta. Metsästyslain voimassaolevaan riistaeläinten kaupan kieltoa koskevaan järjestelmään tällä esityksellä ei olisi vaikutusta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Luonnos linkissä  http://www.mmm.fi/attachments/riistatalous/lainsaadanto/6GA5SyAbk/Luonnos_HE-hyljekauppa.pdf

Lähde: MMM 25.4.2013