25.4 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen. Asia: E 23/2018 vp Valtioneuvoston selvitys: Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskeva monivuotinen suunnitelma annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EC) 811/2004, (EC) 2166/2005, (EC) 388/2006, (EC) 509/2007 ja (EC)1300/2008 kumoaminen, asetus