Miljöminstieriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda hur skador av skarv ska minskas på ett hållbart sätt. Vidare ska gruppen ta fram förslag till åtgärder.

År 2015 hade vi ca 24 000 häckande skarvpar i vårt land. Antalet samhällen var 46 på 74 kobbar. Antalet bon ökade med ungefär 3 800 jämfört med i fjol. På grund av att populationen har växt i storlek och brett ut sig till nya områden har man också under de senaste åren fäst mer vikt vid skador som fåglarna orsakar. Skarven upplevs som problematisk i synnerhet nära stora häckningsplatser.  

Arbetsgruppen har målet att åstadkomma samförstånd mellan de olika aktörerna om behovet och metoderna att förebygga skador av skarv enligt EU:s fågeldirektiv och den nationella lagstiftningen.  Arbetsgruppen ska studera EU-ländernas processer för att bevilja dispenser i Östersjöområdet enligt fågeldirektivet och analysera orsakerna till eventuella skillnader. Gruppen ska också jämföra antalet och arten av skadorna samt skadeobjekten och vilka metoder man tillämpat för att minska skadorna. Ytterligare ska gruppen studera hur dessa metoder eventuellt skulle fungera i och lämpa sig för våra förhållanden.

Arbetsgruppens ordförande är riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (sfp). Arbetsgruppen består av företrädare för 15 aktörer: centrala myndigheter, forskningsinstitut, organisationer och Sastmola kommun. Arbetet ska bli klart 15.3.2016.

”Jag åtar mig gärna det här uppdraget. Det är mycket positivt att minister Tiilikainen vill driva frågan framåt”, konstaterar arbetsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Källa: Miljöministeriet 11.11.2015