Uudenmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena 26.7 antanut lausunnon Nord Stream 2 -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

ELY-keskus ottaa myös kantaa hankkeen vaikutuksista kalastukseen. ELY-keskus toteaa muun muassa: ”Yhteysviranomainen ei jaa YVA-selostuksessa esitettyä näkemystä, että vaikutus troolikalastukseen olisi pieni, vaan viittaa aiemman Nord Stream -kaasuputken luvassa määrättyyn tehtyyn tarkasteluun. Tunnistettu haittavaikutus kaupalliseen kalastukseen tulee hankkeen lupavaiheessa ottaa huomioon kalastukseen kohdistuvaa haittaa kompensoivilla menetelmillä”. 

PDF Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Nord Stream 2, maakaasuputki Itämeren poikki, Suomi

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus 26.7.2017