Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta.

Elintarvikelakiin esitetään useita muutoksia. Kalan osalta lakiin ehdotetaan tehtäväksi kalastustuotteiden jäljitettävyyttä koskeva lisäys.  Euroopan unionin kalastuspolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä säädetään kalastustuotteiden jäljitettävyydestä sekä kuluttajalle annettavista tiedoista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi pykälä, jossa määritetään viranomaiset, jotka valvovat kalastustuotteiden jäljitettävyyttä ja säädetään toimijoiden velvollisuudesta antaa tietoja kuluttajille.

Elintarvikkeiden alkutuotantoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaisen kansallisen mukautuksen soveltaminen tulisi mahdolliseksi myös kalastustuotteiden alkutuotannossa.

Lausunnot tulee jättää viimeistään 18.3.2013.

Lähde: MMM 19.2.2013