Hallitus antoi tänään esityksen elintarvikelain muuttamiseksi. Esityksen tavoitteena on vähentää edelleen lainsäädännöstä elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. Lakia päivitetään myös vastaamaan uutta Euroopan unionin valvonta-asetusta, jota aletaan pääosin soveltaa joulukuussa 2019. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Elintarvikelain yhtenä tavoitteena on parantaa alan toimintaedellytyksiä, mikä on otettu huomioon nyt esitetyissä muutoksissa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta liitetään osaksi muuta riskiperusteista elintarvikevalvontaa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti toisesta EU:n jäsenvaltiosta vaikuttaisi jatkossa elintarvikehuoneiston riskiluokitukseen. Nykyistä erillistä ensisaapumisvalvontaa pidetään yleisesti tehottomana ja tarpeetonta hallinnollista taakkaa aiheuttavana.

Toimijoihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa vähennetään keventämällä omavalvonnan vaatimuksia ja helpottamalla elintarvikehygieeniseen osaamiseen liittyviä käytänteitä. Laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista, kuten viranomaisen tunnistautumatta ottamasta näytteestä, tarkastuksen tekemisestä pääasiallisesti asumiseen käytetyissä tiloissa ja internetsivuston sulkemisesta.

Elintarvikelain muutoksella toteutetaan EU:n elintarvikelainsäädäntöön kirjattua periaatetta, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siitä, että toiminta täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset. Elintarvikelain muutoksen myötä elintarvikealan toimijalta ei enää vaadita erillisenä asiakirjana laadittua omavalvontasuunnitelmaa. Kuitenkin elintarviketurvallisuus perustuu jatkossakin suurelta osin toimijoiden toimivaan omavalvontaan. Vastaavanlaista joustoa omavalvonnan toteuttamiseen on sisältynyt Ruokaviraston ohjeistukseen aiemminkin. 

Lakiin lisätään säädökset elintarvikkeiden vientiin liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta. Ruokavirasto osallistuu tarvittaessa vientiin liittyvien viranomaisvaatimusten selvittämiseen.

Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa elintarvikelakiin lisätään säännös toimijan luotettavuudesta. Laissa säädetään valvontaviranomaisten oikeudesta saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta. Samalla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutetaan vastaavasti.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa yksi strateginen kokonaisuus on elinvoimainen Suomi ja sen osakokonaisuutena elinvoimainen ja kannattava elintarviketalous. Nyt esitetyillä elintarvikelain muutoksilla toteutetaan osaltaan hallitusohjelman tavoitteita, jotka liittyvät sääntelyn ja valvonnan sujuvoittamiseen, elintarvikevientiin panostamiseen sekä harmaan talouden torjumiseen. 

Torjunta-ainejäämien enimmäismäärien asettamista edeltävä riskinarviointitehtävä siirretään Ruokavirastosta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtäväksi. Torjunta-aineiden ja niiden jäämien riskinarviointitehtävien keskittäminen yhteen virastoon helpottaa asiantuntijayhteistyötä ja luvanhaltijoiden asiointia lupakysymyksissä. Samalla kasvinsuojeluaineista annettua lakia muutetaan vastaavasti.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltiin syksyllä 2018 elintarvikelain kokonaisuudistusta, mutta esitys raukesi maakuntauudistukseen liittyvien esitysten raukeamisen myötä. Suunniteltu kokonaisuudistus sisälsi useita tarpeellisia uudistuksia, joista osa toteutetaan nyt esitetyllä elintarvikelain muutoksella. Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta pidetään kuitenkin edelleen tarpeellisena, ja sen valmistelu on tarkoitus aloittaa lähitulevaisuudessa uudestaan. Kokonaisuudistuksella on tarkoitus parantaa elintarvikelain selkeyttä jäsentämällä lukuiset muutokset uudeksi laiksi. Samalla selkeytetään lain suhdetta EU-lainsäädäntöön. Valvonnan painopiste on tarkoitus siirtää selkeämmin elintarvikehuoneistojen valvonnasta elintarviketoiminnan valvontaan. Valvonnan riskiperusteisuuden tukemiseksi myös valvontamaksujärjestelmää on tarkoitus uudistaa. Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus uudistaa myös keskeiset elintarvikelain nojalla annetut asetukset. Tavoitteena tulee olemaan selkeä kansallinen lainsäädäntö, joka osaltaan takaa toimivan ja turvallisen elintarvikeketjun.

Lähde: MMM tiedote 7.10.2019