ELY-keskukset vastaanottavat hankehakemuksia Suo­men elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007–2013 mukaisiin EU-osa­rahoit­teisiin (EKTR) hankkeisiin seuraavissa toimenpiteissä:

◦ Alan ammattikunnan toimet

◦ Pilottihankkeet

◦ Menekinedistäminen

Hankkeissa edellytetään pääsääntöisesti vähintään 10 % muuta rahoitusta.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja:

◦ yhteensopivuus toimintaohjelman tavoitteiden kanssa

◦ innovatiivisuus

◦ soveltamiskelpoisuus käytännössä

◦ odotettu vaikuttavuus elinkeinokalatalouden kehitykseen

Hakemukset on toimitettava 23.11.2012 klo 16.15 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke on pääosin tarkoitus toteuttaa.

Maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla www.mmm.fi/ektr on hakuohjeet ja toimintaohjelma, joissa tukikelpoiset toimenpiteet on kuvattu. Sivuilta voi tulostaa hakulomakkeen sekä hanketiivistelmälomakkeen. Lisätietoja, hakuohjeita ja hakulomakkeita saa myös ELY-keskuksista.

Hakijoita pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että hankkeissa tukikelpoiseksi hyväksytään ai­noastaan suoraan hankkeesta aiheutuneet ja todelli­suudessa suoritetut maksut, jotka on todennettava las­kuin ja maksutosittein. Hakijan erittelemättömiä yleis­kuluja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiin.

Lähde: MMM 11.10.2012