Eduskunnan täysistunto hyväksyi 18.6.2024 muutoksia lakiin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta.

Seuraamusten määräämistä koskevia säännöksiä muutettiin niin, että Ruokavirasto määrää rikkomusmaksun tai vakavasta rikkomuksesta seuraamusmaksun jokaisesta teosta tai laiminlyönnistä erikseen siihen syyllistyneelle toimijalle. Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi jokaisesta myöhästyneestä purkamis- tai myynti-ilmoituksesta määrätään vähintään 300 euron rikkomusmaksu. Mikäli kalan ensiostaja toimittaa myöhässä kymmenen eri kalaerän myynti-ilmoitukset, tälle määrätään vähintään 3 000 euron rikkomusmaksut.

Euroopan unionin kalastuksenvalvontajärjestelmän muuttamista koskevan asetuksen täytäntöön panemiseksi lakiin lisättiin myös uusi vakavaa rikkomusta koskeva säännös. Ruokavirasto määrää seuraamusmaksun vakavasta rikkomuksesta sille, joka jättää noudattamatta velvollisuuden kirjata kalamäärät kalastuspäiväkirjaan tarkasti sallitun poikkeaman mukaisesti siten, että poikkeamaa purettuihin määriin tai tarkastuksen tuloksiin verrattuna on pidettävä vakavana rikkomuksena kalastuksenvalvonnan muutosasetuksen 8 artiklan 4 kohdan nojalla.

Käytännössä vakavan rikkomuksen kynnys ylittyy silakan ja kilohailin lajittelemattomana puretun saaliin kohdalla, jos kalastuspäiväkirjaan kirjattujen arvioiden ja aluksesta purettujen tai tarkastuksen tuloksena saatujen määrien välinen ero on vähintään 25 prosenttia lajia kohti. Muiden saaliiden kohdalla vakavan rikkomuksen kynnys ylittyy, kun sallitun poikkeaman ylittävä kalastustuotteiden määrä on vähintään 100 prosenttia sallitusta poikkeamasta.

Jos sallittua poikkeamaa koskeva vakava rikkomus on olosuhteet ja teon seuraukset huomioon ottaen vähäinen eikä sillä ole tavoiteltu taloudellista hyötyä, Ruokavirasto voi päättää, että teko on rikkomus eikä vakava rikkomus, ja määrätä siitä rikkomusmaksun vakavasta rikkomuksesta annettavan seuraamusmaksun sijaan.

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.7.2024.

MMM ohje PDF

Lähde: MMM 20.6.2024