Eduskunta hyväksyi 17.12 lopullisesti hallituksen esityksen laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Eduskunta hyväksyi myös maa- ja metsätalousvaliokunnan lausumaehdotukset

1. Eduskunta edellyttää, että EU:n valvontasäännösten täytäntöönpanoa koskevien säännösten valmistelun yhteydessä otetaan tarkasteluun kalastusvakuutustuen epäämistä koskevat säännökset siten, että rikkomusten seuraamukset ovat oikeassa suhteessa niiden vakavuuteen.

2. Eduskunta edellyttää, että hyljekantojen hoitosuunnitelma päivitetään.

Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Sen soveltaminen tuen myöntämiseen ja maksamiseen tapahtuisi kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen. Näin on tarpeen menetellä riittävän siirtymäajan järjestämiseksi, jotta kalastusvakuutuslaitosten hyväksyntä, vakuutussopimusehtojen laadinta ja tuen hallinnoinnissa tarvittavat muut seikat voidaan hoitaa.

Lähde: Eduskunta 17.12.2012