hallin kita

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt kaksivuotisen kansainvälisen ECOSEAL-hankkeen, jossa selvitetään hylkeiden ravinnonkäyttöä ja vaikutusta etenkin rannikkokalastukseen sekä kalastuksen ja metsästyksen vaikutuksia hyljekantoihin.

Hanke käynnistyy Itämeren hylkeiden ravintonäytteiden keräämisellä keskisellä Itämerellä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Ensimmäisiä alustavia tuloksia on odotettavissa syksyllä 2012.

Itämeren hylkeiden kannat ovat palautumassa viime vuosisadan romahduksen jälkeen. Runsastumisen myötä hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastukselle saalis- ja pyydystappioina ovat lisääntyneet. Tämä on aiheuttanut hylkeiden ja kalastuksen välille ristiriitatilanteen. Lisäksi hylkeiden on arveltu vaikuttavan negatiivisesti moniin taloudellisesti arvokkaisiin kalalajeihin. Toisaalta kalanpyydyksiin menehtyy vuosittain tahattomana sivusaaliina tuntematon määrä hylkeitä. Hylkeiden metsästykseen on myönnetty lisää lupia kalastukselle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

ECOSEAL-hanke keskittyy hylje–kalastus -ristiriidan keskeisiin teemoihin. Hankkeessa selvitetään metsästettyjen ja kalastuksen sivusaaliiksi jääneiden hylkeiden ravinnonkäyttöä eri menetelmin. Tältä osin ECOSEAL laajentaa ja täydentää Itämeren alueella aiemmin tehtyä hylkeiden ravintotutkimusta. Lisäksi hankkeessa tutkitaan metsästyssaaliin ja kalastuksen sivusaaliin määrää ja rakennetta sekä analysoidaan sen merkitystä hyljekannoille. ECOSEAL kartoittaa myös mahdollisuuksia hyödyntää kasvanutta hyljepopulaatiota yhtenä saariston matkailuvalttina. Hankkeessa laaditaan malli, jonka avulla voidaan arvioida, miten eri hoitotoimenpiteet ja -päätökset vaikuttavat hyljekantoihin ja ekosysteemiin sekä paikalliseen kalastukseen.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään hyljekantojen hoidossa sekä hylkeiden ja ihmistoiminnan välisen ristiriidan vähentämisessä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Hanketta rahoittavat EU:n Central Baltic Interreg IV A 2007-2013 -ohjelma, Varsinais-Suomen ELY-keskus (Suomen valtion rahoitusosuus) ja projektipartnerit: RKTL, Helsingin yliopisto, Ruotsin maatalousyliopisto SLU ja Viron meri-instituutti. Hanke toteutetaan yhteistyössä hankepartnereiden sekä WWF Suomen, Ahvenanmaan maakuntahallituksen, ammattikalastajien, metsästäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Suomessa ohjelma-alueeseen kuuluvat kaikki merialueet Perämerta lukuun ottamatta, koska Perämeri ei kuulu Central Baltic Interreg -ohjelman alueeseen.

Lähde: RKTL 29.3.2012, kuva Esa Lehtonen/RKTL