Den regionala skarvarbetsgruppen i Österbotten har sedan slutet av 2020 arbetat med att uppdatera den regionala skarvåtgärdsplanen från 2017. På dess senaste möte den 23 maj fanns så stor oenighet om planen att man beslöt sätta arbetet på is.

För uppdateringsarbetet grundades en uppföljningsgrupp med cirka 10 deltagare och en skrivarbetsgrupp på fyra deltagare. Undertecknad har deltagit i båda grupperna och totalt har vi hållit 20-30 möten för att diskutera, skriva, redigera och fatta beslut om innehåll i planen, för att sedan i nya möten diskutera ändringarna på nytt. Orsaken till att arbetet varit så besvärligt beror främst på att en del deltagare i uppföljningsgruppen inte medverkat i samtliga möten och de har då vid ett senare skede noterat ändringar som de inte kunnat godkänna. Vi har därmed cirkulerat flera varv kring samma frågor och oenigheter.

Fastän gruppen var enig om planens målsättning – att minska den allvarliga skada skarven orsakar fiskbestånd, fanns många oenigheter i hur man når målet. Försök till att hitta kompromisser har gjorts, men det lyckades inte för alla delar. Bland de största oenigheterna var huruvida äggoljning tillåts på naturskyddsområden, inom hur stora avstånd från viktiga lekområden för fisk man bör förhindra skarvens häckning, och om havsörnens inverkan på skarven skall beaktas vid utarbetande av åtgärdsförslag.

Under mötet den 23 maj gjordes försök till att rösta om oenigheter, men att efter två timmar fortfarande bara vara på första kapitlet (inledningen), blev det klart att detta tillvägagångssätt var ohållbart. Efter mötet framkom att NTM-centralens (miljöenheten) fyra tjänstemän på plats alla hade avgett en röst var vid röstning, medan alla andra organisationer hade en representant på plats och således avgett en röst var.

Riksdagsledamot Anders Norrback, som är ordförande för den regionala skarvarbetsgruppen var klart missnöjd med arbetet. Han beskrev både gruppens uppdrag samt NTM-centralens roll i gruppen som oklara, och arbetsgruppen beskrev han som djupt oenig och dysfunktionell enligt Vasabladet 24.5. Beslutet att sätta arbetet på is motiveras med att man inväntar den nya naturskyddslagen, som även berör skarvproblematiken. Lagen ska snart behandlas av riksdagen och förväntas träda i kraft under hösten.

Den regionala skarvåtgärdsplanen för Österbotten från 2017 är tills vidare i kraft. Den österbottniska gruppen är den enda av de regionala skarvgrupperna i Finland som har åstadkommit en plan.

Källa: Text Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund, texten publicerad i Fiskarposten 5/2022

Bild 1. Åtgärdsförslagen som finns beskrivna i skarvåtgärdsplanen från 2017 är fortfarande tillämpliga.