Mängden uppstigande lax och yngeltätheterna i Torne älv har gått ner från toppåren. Naturskyddsföreningarna kräver nu mer reglering av det kommersiellalaxfisket, på svaga premisser. 

Centralförbundet för Fiskerihushållning och Finlands Yrkesfiskarförbund vill lyfta fram att det som numera mest påverkar mängden uppstigande lax i Bottenvikens laxälvar är faktorer som inte har med det lagliga kommersiella laxfisket att göra: fritidsfisket till havs och i älvarna samt sälarna och andra skadedjurs predation på lax. Eventuella regleringsåtgärder och andra åtgärder för att upprätthålla laxbestånden måste i framtiden riktas mot dessa.

Man kan inte beskylla de minskade laxyngeltätheterna som observerats de senaste tre åren i Torne älv på att laxfisket tidigarelades år 2017. Det tidigarelagda fiskets effekter kan omöjligt redan utläsas ur yngeltätheterna, utan orsakerna till nedgången måste sökas på annat håll. Att reparera situationen genom att ytterligare begränsa det kommersiella laxfisket till havs är inte befogat, utan man måste även beakta hur andra faktorer påverkar laxbeståndens tillstånd.  

Trots att mängden uppstigande lax och yngeltätheterna har minskat, är tillståndet för Torne älvs lax fortfarande bra och läget förutsätter inte förhastade regleringsbeslut. Centralförbundet för Fiskerihushållning och Finlands Yrkesfiskarförbund kan inte godkänna de begränsningsåtgärder som nu föreslås för det kommersiella laxfisket till havs utan ser främst förslaget som ett politiskt försök att flytta laxfiskets tyngdpunkt från havet till älvarna.

Om man med skenbara och långsökta argument ytterligare stramar åt havsfisket kommer det enbart att leda till att mängden yrkesfiskare ytterligare minskar och tillgången på inhemsk fisk försvagas.  

Bild:

Ur Internationella Havsforskningsrådet (ICES) årliga rådgivning framgår att huvudbassängens-Bottniska vikens laxfångster har minskat till en fjärdedel av nivåerna på 1980- och 90-talen. Det lagliga kommersiella laxfiskets fångster har under de senaste åren endast utgjort cirka en tredjedel av de totala fångstmängderna. Fritidsfiskets fångster i havet och älvarna överskrider redan tydligt det lagliga kommersiella laxfiskets havsfångster.

Källa: Pressmeddelande CFH och FYFF 21.3.2019

Lohitilasto 1987-2017