Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. Syrgaskarteringen som genomfördes under hösten 2013 visar att omkring 15 procent av bottnarna är döda på grund av helt syrefria förhållanden och omkring 30 procent lider av akut syrebrist.

Dyster utveckling

SMHI har analyserat syresituationen i Östersjön under perioden 1960 till idag. Fram till 1999 har syreutvecklingen i Östersjön karaktäriserats av varierande både goda och dåliga förhållanden men efter 1999 har andelen helt syrefria områden ökat markant och befinner sig nu på en konstant förhöjd nivå.

De inflöden till Östersjön som inträffat under de senare åren har enbart medfört tillfälliga förbättringar av syreförhållandena i södra Östersjön. Inga inflöden har varit tillräckligt stora för att nå och förbättra syresituationen i de stora djupområdena runt Gotland.

Utvecklingen med fortsatt extrema syreförhållanden sedan 1999 och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktär av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning.

Källa: SMHI