På et fælles bestyrelsesmøde den 6. februar enedes de to bestyrelser fra DF og DFPO om en sammenlægningsoverenskomst, som regulerer de praktiske, økonomiske og juridiske spørgsmål i forbindelse med sammenlægning af de to organisationer. En del af sammenlægningsoverenskomsten er et udkast til nye vedtægter.

Hvis alt forløber efter planen kan sammenlægningen finde sted på generalforsamlingen den 10. maj.

Navnet på den nye organisation bliver officielt ”Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation” – i daglig tale Danmarks Fiskeriforening eller DFPO.

Et strukturudvalg har siden marts måned 2013 arbejdet med sammenlægning af DF og DFPO. Det var naturligt for de to bestyrelser at sætte arbejdet igang :

· fordi antallet af fiskere i Danmark i de senere år har været faldende,

· fordi store ændringer i EUs fiskeripolitik længe har været i støbeskeen,

· fordi der i mange år har været stort overlap i de valgte organer

· og også fordi organisationerne har haft fælles administration de sidste mange år.

Det har givet nogle udfordringer for strukturudvalget at nå frem til en løsningsmodel for sammenlægning, idet medlemsgrundlaget i de to organisationer er forskelligt, lokalforeninger – med individuelle medlemmer – i Danmarks Fiskeriforening, og fartøjer i Danske Fiskeres Producent Organisation.

Det er lykkedes at finde en model, som de to formænd har præsenteret på en række orienteringsmøder rundt i Danmark. Både på disse møder og på de forskellige lokale generalforsamlinger, der har været afholdt, har der været fuld opbakning til sammenlægningen. Modellen er også blevet godkendt i NaturErhvervstyrelsen i Fødevareministeriet, således at den nye organisation er en EU anerkendt producent organisation, når etableringen er foretaget.

Det er planlagt, at der skal afholdes et ekstraordinært medlemsrådsmøde i PO’en og en ekstraordinær generalforsamling i fiskeriforeningen den 5. april. Herefter skal der eventuelt afholdes endnu et ekstraordinært medlemsrådsmøde i PO’en den 26 april og den afgørende generalforsamling den 10. maj.

Der bliver tre typer medlemskab:

· Fartøjer, der er tilknyttet lokalforeninger, dog undtaget fartøjer, som er medlemmer af lokalforeninger, men medlemmer af en anden PO

· Lokale fiskeriforeninger

· Associerede medlemmer – dette kan f.eks. være andre POer med deres medlemmer og/eller andre organisationer med tilknytning til sektoren

For de første to typer medlemmer bliver det således, at man enten er medlem af det hele, eller ikke medlem.

For associerede medlemmer føres der specifikke forhandlinger om vilkårene (økonomi, repræsentation m.v.) med hvert enkelt medlem.

Som følge af, at der er tale om forholdsvis store ændringer i forhold til de nuværende vedtægter i både DF og DFPO lægges der op til, at man i perioden 10. maj – 1. juli 2014 kan melde sig ud med øjeblikkelig virkning.

Strukturudvalget har drøftet kontingentstruktur for den nye organisation. Her har man arbejdet ud fra, at der foreslås en promillebetaling på 8 promille fra fartøjerne og en fast betaling fra lokalforeninger på 5 – 15.000 kr. pr. år – altså ikke et kontingent pr. medlem, som nu. Det er naturligvis den nye bestyrelse, der skal beslutte både strukturen og omfanget af kontingentbetalinger.

Det er ligeledes den nye bestyrelse, der skal tage stilling til arbejdsopgaverne for den nye organisation og den nødvendige prioritering. Som udgangspunkt er det indstillingen, at de nuværende arbejdsopgaver videreføres, med den ændring, at der ikke kan arbejdes med udtag og mindsteprisordning. I stedet har DFPOs bestyrelse besluttet at ville etablere en ordning med privat oplagring. Dette kræver godkendelse fra myndighederne – og vi venter i øjeblikket på denne godkendelse.

Källa: dkfisk.dk