Danmark: Fiskekvoter 2023 fastholder pres på Østersøens fiskere

Sidste år blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88%. Et stort slag mod Østersøens fiskeri. Med dagens kvoteaftale fastholdes det niveau for torskekvoten, og der ændres ikke på den alvorlige situation, fiskerne står i, selvom kvoten på rødspætter og sild i den centrale Østersø hæves. Østersøens fiskere kigger dermed ind i endnu et hårdt […]

MMM: Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2023, lohen kalastusrajoitukset jatkuvat Itämeren pääaltaalla

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi maanantaina vuoden 2023 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on tyytyväinen päätökseen. ”Nyt hyväksytty ratkaisu on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa kaupallisen lohenkalastuksen kieltoa Itämeren pääaltaalla ja vapaa-ajan kalastuksen rajoittamista pääaltaalla. Näin Suomen rannikkovesiin ja jokiin pääsee […]

EU:n maatalousministerit keskustelevat Itämeren kalastuskiintiöistä

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 17.-18. lokakuuta 2022. Ministerit keskustelevat mm. neuvoston asetuksesta koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodeksi 2023 ja maatalousmarkkinoiden tilanteesta erityisesti Ukrainaan kohdistetun hyökkäyksen jälkeen. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen. Maatalous- ja kalastusneuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta vuoden 2023 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä. Suomi kannattaa yleisesti komission tekemää ehdotusta, joka perustuu pääosin […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa: 17.–18.10. EU:n kalastusneuvosto, vuoden 2023 Itämeren kalastusmahdollisuudet (16.–17.10 BALTFISH) 18.10. Seafood Innovations 2022 -kilpailu, asiantuntijaraadin kokous

ELY-keskus: Saimaannorpan suojelu ja kalastus sujuu Saimaalla

Saimaalla on tehty onnistuneita päätöksiä suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa. Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 430 yksilöön (2020). Kalastus on aikaisempia vuosikymmeniä norppaturvallisempaa ja sivusaaliina kuolee harvoin saimaannorppia. Vuonna 2021 kalanpyydyksiin havaittiin kuolleen kaksi norppaa, kuten myös tänä vuonna. Näistä neljästä yksi on kuollut verkkoon heinäkuussa, muut syksyllä ja talvella. Esimerkiksi vuonna 2012–2014 […]

Luke: Lievennyskeinoja hylkeiden suojelun ja kalatalouden harjoittamisen väliseen konfliktiin

Viime vuosikymmeninä runsastuneet hyljekannat muodostavat todellisen uhkan Suomen rannikkokalastukselle. Erityisesti hallin (harmaahylkeen) aiheuttamat tappiot rannikkokalastukselle ovat lisääntyneet. Kalavesien käytön ja hallien suojelun yhteensovittaminen edellyttää keskustelua yhteisistä linjauksista, keinoista ja vastuista. Halleista aiheutuu kalastukselle merkittäviä saalistappioita ja pyydysvaurioita. Lisäksi hylkeet vaikuttavat kalakantoihin ja kalojen käyttäytymiseen. Rannikollamme pitkään jatkunutta hyljekonfliktia on pyritty lieventämään monella tavoin, mutta toistaiseksi ilman […]

Stadin Silakkamarkkinoilla vieraili noin 80 000 kävijää

Stadin Silakkamarkkinoita vietettiin perinteiseen tapaan Helsingin Kauppatorilla 2.–8.10. Yhteensä tapahtumassa vieraili arviolta 80 000 kävijää. Lauantaina 8. lokakuuta päättyneillä Stadin Silakkamarkkinoilla käytiin kauppaa vilkkaasti, ja osa tuotteista myytiin loppuun jo hyvissä ajoin ennen markkinoiden päättymistä. Viikon ohjelmaan kuului myös silakka-aiheista puheohjelmaa, merellistä musiikkia ja perinteinen Silakkasoutu. Myyntivaltteja markkinoilla olivat tuttuun tapaan muun muassa Silakkaraadin palkitsemat […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 11.10. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän kokous (Teams) 12.10. Saimaannorpan seurantaryhmän kokous (Teams) 13.–14.10. Melan poronhoitajien ja kalastajien neuvottelukunnan kokous, Kasnäs 14.10. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi kalastuslain muuttamiseksi, https://mmm.fi/documents/1410837/13973646/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+kalastuslain+muuttamisesta.pdf/60f12980-a16b-6fcc-10c2-8e3ddae74932/Hallituksen+esitys+eduskunnalle+laiksi+kalastuslain+muuttamisesta.pdf?t=1663328270355 14.10. Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastonhoitomaksu suuruuden tarkistamisesta (47 euroa/kalenterivuosi)

Hallitus esittää toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittaista purkamista

Valtioneuvosto hyväksyi 6.10. hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää tarkennettaisiin siten, että siirrettäviä käyttöoikeuksia säädettäisiin olemaan toistaiseksi voimassa niin, että niille voitaisiin vain painavasta syystä säätää voimassaolon päättymispäivä haltijan kannalta riittävällä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä. Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeuksien ehdotetaan päättyvän […]