Kansallisen Itämeren alueen lohi- ja meritaimenstrategian 2020 arviointi

Lohi- ja meritaimenstrategia kattoi ajanjakson 2015–2020. Strategian jatkamista tai päivittämistä varten strategian toteutumista arvioitiin toimenpiteiden toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kautta. Strategian tavoitetila ja päämäärät todettiin edelleen päteviksi ja strategian jatkamista pidettiin tärkeänä. Toimintaympäristössä on tapahtunut strategian päämääriä tukevia muutoksia, jotka vaikuttavat päivityksen lähtökohtiin. Strategiakaudella lähestyttiin tavoitetilaa elinvoimaisista lohi- ja meritaimenkannoista ja niiden kestävästä hyödyntämisestä. Myönteisen […]

Lohien vapauttaminen isorysistä sallittua, mutta tietoa vapautuksista kaivataan

Lohien vapauttaminen ponttonirysistä edellyttää koentapussin käyttöä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaan kaupallisen kalastuksen koko saalis on otettava kalastusalukselle ja purettava maihin. Komissio on antanut 22.6.2021 takautuvasti vuoden 2021 alusta alkaen voimassa olevan asetuksen, joka kuitenkin mahdollistaa lohien vapauttamisen rysäkalastuksessa vuosina 2021–2023. Komission uusi asetus sisältää muutoksia aiempaan käytäntöön. Perinteisistä rysistä lohta saa vapauttaa kuten aikaisemminkin, mutta vapautettaessa […]

BSAC:n työryhmät koolla kiintiöneuvonannon käsittelemiseksi

Itämeren neuvoa-antavan komitean (BSAC) työryhmät kokoontuivat 8. ja 9.kesäkuuta käsittelemään nettikokouksessa Kansainvälinen merentutkimusneuvoston (ICES) juuri julkaistua neuvonantoa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tanskalainen Michael Andersen ja tilaisuuteen osallistui lähes viisikymmentä komitean jäsentä ja tarkkailijaa. Ensimmäisen päivän ohjelma sisälsi alustuksia niin neuvonannosta kuin Itämeren jäsenvaltioiden yhteistyöelimen (BALTFISH) terveisiä järjestön toiminnasta ja tulevaisuudesta. Virolainen Kaire Märtin kertoi, että BALTFISH valmistelee […]

Kalalaskurin innovatiivinen kehitystyö

Erilaisten asioiden laskentatarve on tuttu juttu. Ihmisten liikkumista seurataan automaattilaskimilla, ja mm. jokien nousulohien määrä arvioidaan omalla menetelmällään. Vastaavasti kalastajille olisi tärkeää tietää, onko rysässä saalista ja kuinka paljon, jotta koentamatkat voidaan suunnitella taloudellisesti ja ympäristöä säästäen. Kalojen kulkiessa sisään pyydykseen, umpinaiseen rysään, voisi olettaa olevan helppoa rakentaa laskin, mikä rekisteröi sen ohittavat kalat. Niin […]

MMM päätti Pohjanlahden silakan lisämääristä 2021

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 31.5.2021 seuraavaa: Pohjanlahden silakan lisämäärien purkaminen on sallittu siten, että tällä hetkellä voimassa olevat elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen täytäntöönpanolain 20 §:n perusteella jakamat vuotta 2021 koskevat Pohjanlahden silakan toimijakohtaiset kalastuskiintiöt voidaan ylittää enintään kymmenellä prosentilla. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. PDF MMM:n päätös Lähde: MMM 3.6.2021

Luke tutkii ponttoonirysän koentamenetelmän vaikutusta vapautettavien lohien kuolleisuuteen

Viime kesänä Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti Pohjanlahden rannikolla suomalaisten rannikkokalastajien ponttoonirysistä vapautettujen luonnonlohien eloonjääntiä ja vaelluskäyttäytymistä. Pääosa merkityistä lohista oli hyväkuntoisia, mutta jonkin verran havaittiin vaurioita, jotka ovat todennäköisimmin seurausta pyynnistä ja koennasta.  Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan lohen vapautuskuolleisuus riippuu muun muassa rysän koentamenetelmästä – lohet vaurioituvat varsinkin koentakourulla varustetuissa rysissä ja niistä vapautettujen lohien kuolleisuus […]

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvon sallitusta poikkeamasta tulee voimaan 1.6.2021. Asetuksessa säädetään turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa saadun, lajittelemattomana puretun saaliin osalta kalastuspäiväkirjaan kirjattujen saalisarvioiden sallitusta lajikohtaisesta virheestä. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jokaisen kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisen kalastusaluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Kalastuspäiväkirjassa on jokaisen pyyntimatkan osalta eriteltävä kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin […]

Baltic sea seal and cormorant -hankkeen loppuseminaari

Viimeaikaiseen tapaan järjestettiin Baltic sea seal and cormorant -hankkeen loppuseminaari 26.5. webinaarina. Parituntista tilaisuutta seurasi reilu sata asiasta kiinnostunutta ja sen tarkoituksena oli keskustella projektin tuloksista ja alan tulevaisuudesta. Loppuseminaari liittyy kansainväliseen Itämeren hylje- ja merimetsoprojektiin. Se on laaja kalatalousryhmien välinen ponnistus, jonka tarkoituksena on pelastaa pienimuotoinen rannikkokalastus. Neljätoista kalatalousryhmää Suomesta, Virosta, Ruotsista ja […]

Kevyemmillä rysillä särkien pyyntiin

Kalastaja Kari Malen lähdössä rysien laskuun Reposaaren kalasatamasta Porin merialueen perinteisesti hyvät kalastusalueet ovat jääneet vähäiselle käytölle harmaahylkeiden ilmaannuttua 2000-luvun alussa. Samalla loppui myös pyydysten kehitystyö. Alueella on kuitenkin kalastettu jonkin verran, ja tietoa saaliista, että markkinoista on. Nyt on Reposaaren kalasatamaan valmistunut rannikkokalastajille kalankäsittelytilat lajittelupöytineen ja nosturilla varustettu purkulaituri, ja kehitystyö saa jälleen […]