Merituulivoima ajaa kalastuksen yhä ahtaammalle

Kartta ja hankeluettelo päivitetty 8.9.2022 Viimeiset merelliset erämaat ollaan ottamassa laajamittaisen teollisen toiminnan käyttöön. Suomessa ja koko Itämerellä on käynnissä laaja suunnitelma rakentaa tuhansia yksiköitä merituulivoimaa. Tällainen ympäristön muuttaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan, kalakantoihin, lintuihin sekä kalastukseen.  Tuulivoimayhtiöt suunnittelevat parhaillaan useita merituulivoimapuistoja Suomen ja Ruotsin merialueille. Myös Ahvenanmaan maakunnan alueelle on todennäköisesti tulossa merituulivoimaa. Myös […]

Ukrainan sota vaikuttaa jo suomalaiseen kalastukseen

Kalataloussektori ei ole ainoa ala mikä kohtaa meneillään olevan Ukrainan tilanteen tuomat ongelmat. Sodan vaikutukset kohdistuvat kuitenkin monella tavalla etenkin silakan kanssa toimiviin yrityksiin. Valko-Venäjä ja Ukraina ovat olleet tärkeitä markkina-alueita, ja sodan aiheuttama polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaa välittömästi kustannuksiin. Menetettyjen vientimarkkinoiden lisäksi polttoaineiden rajut hinnankorotukset vaikuttavat välittömästi kalastusyritysten toimintaan ja talouteen. Lähellä on tilanne, […]

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ensimmäiset hakumenettelyt avattu

Maa- ja metsätalousministeriö avasi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 4.3. Ensimmäisinä haettaviksi avataan investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu. Ensimmäiset hakumenettelyt avataan ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen […]

MMM ehdottaa uusia rajoituksia siian kalastukseen

Siian merellä harjoitettavaa verkkokalastusta ehdotetaan säädeltävän kalastusasetuksen 12 § 4 momentin muutoksella siten, että verkkojen yleisesti sovellettavaa vähimmäissolmuväliä nostetaan siikaa meressä pyydettäessä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Ehdotuksessa on otettu huomioon, että Perämerellä kalastetaan paremmassa tilassa olevia karisiikakantoja, joka pienempänä siikamuotona edellyttää solmuväliltään pienempien verkkojen käyttöä. Tässä kalastuksessa saadaan sivusaaliina vaellussiikaa, mutta ei merkittäviä määriä. […]

Vuoden 2021 hallintokyselyn tuloksia

Kalatalousrahaston hallinnointi on ollut palveluhenkistä ja monia ohjelman tavoitteita on onnistuttu edistämään. Kalataloushallinto ei ole kuitenkaan pystynyt yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa ratkaisemaan riittävästi kalatalouden keskeisiä ongelmia toimintaohjelman aikana. Kalataloushallinnon ja kalatalouspolitiikan toimivuutta selvitettiin syksyllä 2021. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman arviointiin. Kysely lähetettiin kalatalouden yrittäjille, sidosryhmille ja hallinnolle viime syksynä viidennen kerran. Kyselyyn saatiin […]

Valtioneuvosto hyväksyi EMKR:n Suomen ohjelman ja uuden vesiviljelystrategian

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 17. helmikuuta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelman sekä uuden vesiviljelystrategian. Samalla hyväksyttiin ohjelmaa ja strategiaa koskeva ympäristöselostus. EMKVR-ohjelma lähetetään seuraavaksi Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämistä ja investointeja. Lisäksi rahastosta rahoitetaan kalatalouden ympäristötoimia, kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja […]

Euroopan unioni kerää tietoja pyydyksiin tarttuneen roskan määrästä

EU-asetus passiivisesti kalastetun eli merellä kalanpyydyksiin tarttuneen jätteen määrän seurannasta ja vuosittaisesta ilmoitusvelvollisuudesta astui voimaan tammikuussa 2022. Asetus koskee merellä alle 45 metrin pituisella aluksella harjoitettavaa kaupallista kalastusta. Luonnonvarakeskus (Luke) aloittaa passiivisesti kalastetun jätteen tiedonkeruun helmi-maaliskuussa 2022. Merenkulun ympäristönsuojelulakia on muutettu siten, että lakiin sisällytetään uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämä tiedonkeruu passiivisesti kalastetusta jätteestä. Alusjätedirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot […]

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja SUP-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta – kalastusvälineet

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muun muassa omaa erilliskeräysverkostoa muovia sisältäville kalastusvälineille sekä tuottajille velvollisuutta korvata kunnille tiettyjen muovituotteiden jätehuolto- ja siivouskustannuksia.    Hallituksen esityksellä muutettaisiin jätelakia, erityisesti tuottajavastuuta koskevaa sääntelyä, ja merenkulun ympäristönsuojelulakia. Lausuntoja voi antaa 17.2.2022 saakka. Jo aiemmin on kielletty tiettyjä muovituotteita ja säädetty tiettyjä muovituotteita koskevista merkintävaatimuksista. Direktiivin tavoitteena on […]