utveckling av producentpriserna pa lax och regnbage pa 2010 talet nominella priser

Fiskarna fick i genomsnitt en euro mer per kilo lax i fjol jämfört med 2016. Även producentpriset på regnbåge var högre än någonsin tidigare under 2000-talet. Producentpriserna på annan fisk skiljde sig inte nämnvärt från priserna året innan.

Producentpriset på lax och regnbåge steg rejält redan 2016, men fortsatte alltså att stiga även under 2017. Orsaken till det höga priset 2016 var att höjningen av priset på lax på världsmarknaden, vilket till största delen berodde på problem för fiskodlingen i Chile.

I Finland är strömming den ekonomiskt viktigaste fiskarten för det kommersiella fisket. Producentpriset på strömming stannade på samma nivå som 2016. Priset på strömming avsedd som människoföda sjönk något, medan priset på strömming avsedd som foder för djur var ungefär detsamma som året innan. Största delen av strömmingsfångsten används som råvara inom foderindustrin, så en sänkning av priset på strömming avsedd som människoföda med ett par cent påverkar inte nämnvärt det totala priset på strömming. Foder som tillverkats av strömming används huvudsakligen inom pälsnäringen och fiskodlingen.

År 2017 fiskades cirka tre fjärdedelar av den strömming som används som människoföda och två tredjedelar av foderströmmingen före slutet av juni. Priset på strömming var bättre i början av året än senare på våren. Under hösten betalades ett högre pris för strömming avsedd som människoföda än under våren, då det fanns mer fisk på marknaden.

Statistikuppgifternas bakgrund

Uppgifterna om producentpriset på fisk samlas in från företag som köper fisken av fiskarna. EU har fastställt fiskekvoter för bland annat strömming, vassbuk och lax. För dessa arter måste köparen göra en inköpsanmälning till Närings-, trafik- och miljöcentralen inom två dygn efter köptillfället. Statistiken görs upp utifrån dessa inköpsanmälningar. Prisuppgifterna för andra fiskarter fås direkt från företagen. Producentpriset på odlad fisk lämnas av Finlands Fiskodlarförbund.

Källa: Luke 9.5.2018