Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli 148 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, jotka kalastettiin troolilla muutaman kymmenen ison aluksen toimesta. Valtaosa kalastajista kalasti rannikolla rysillä ja verkoilla. Heidän saaliinsa jäi viime vuonna poikkeuksellisen pieneksi.

Silakkaa kalastettiin viime vuonna 131 miljoonaa kiloa ja kilohailia 12 miljoonaa kiloa. Näiden lajien kokonaissaalis pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi lounaisilla merialueilla ja pieneni Selkämerellä. Kolmannes silakkasaaliista ja kaksi kolmasosaa kilohailisaaliista purettiin Ruotsin ja Viron satamiin.

Kalastajat saivat saaliistaan 34 miljoonaa euroa vuonna 2015. Arvoltaan tärkein laji oli silakka (23 milj. euroa), seuraavina siika (2,3 milj. euroa), kilohaili (2,1 milj. euroa) ja kuha (1,6 milj. euroa). Silakka oli arvoltaan merkittävin saalislaji useimmilla merialueilla, vain Perämerellä arvoltaan suurin saalis saatiin siiasta.

Silakka on kaupallisen kalastuksen tärkein laji

Sekä ulkomaille että kotimaahan puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna. Eteläiseltä Itämereltä kalastetun turskan saalis jäi jälleen pieneksi, 414 000 kiloon. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 97 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista.

Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla maa- ja kalastusaluekohtaisilla saaliskiintiöillä. Silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen myötä saaliskiintiöt poikkeuksellisen suuria. Suuresta saaliista huolimatta iso osa Pohjanlahden silakkakiintiöstä jäi hyödyntämättä. Myös turskasaalis sekä Suomenlahden lohisaalis jäivät pienemmiksi kuin kiintiöt, kun taas Pohjanlahden ja eteläisen Itämeren lohikiintiö kalastettiin täyteen.

image002

Rekisterissä olevat merialueen kaupalliset kalastajat ovat keskimäärin 57-vuotiaita. Heistä on alle 25-vuotiaita vajaat kaksi prosenttia.

Rannikkokalastajien saalis pienin vuosikymmeniin

Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä. Kaikkien tilastoitujen rannikolta kalastettavien lajien saalis pieneni vuoteen 2014 verrattuna.

Lohta, taimenta, siikaa ja madetta saatiin saaliiksi vähemmän kuin koskaan aikaisemmin vuodesta 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Myös kuha- ja ahvensaalis sekä ns. vähempiarvoisten lajien kuten lahnan, särjen ja säyneen saaliit pienenivät. Heikot saaliit voivat osin johtua poikkeuksellisista sääoloista.

Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laatimaan tilastoon merialueen ammattikalastuksen saaliista.

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu ely-keskusten ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen keräämiin rekisteritietoihin. Kaikki kaupallista kalastusta merialueella harjoittavat toimijat ovat velvoitettuja raportoimaan saaliinsa kalastusaluksen koosta ja saalislajista riippuen joko pyyntikerta- tai kuukausikohtaisesti. Vuonna 2015 tilastoinnin piirissä oli noin 2000 kalastajaa, kalastajaruokakuntaa tai kalastusalusta saaliin ilmoittamistavasta riippuen.

Lähde: Luke 18.5.2016