Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain (998/2012) täytäntöönpanosta. Lausunnot on jätettävä viimeistään 29.7.2013.

Lähde: MMM 11.6.2013