Polttoaineveroa koskeva palautusmenettely on muuttunut 1.1.2017 alkaen. Hakemus polttoaineveron ja huoltovarmuusmaksun palauttamiseksi on tehtävä Verohallinnolle (aikaisemmin Tulli).

Yleistä

Laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta säädetään alusten käyttämien polttoaineiden verokohtelusta. Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 9 §:n 4 kohdan sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan muussa kuin yksityisessä huviliikenteessä olevien alusten kuluttamat polttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Aluksilla kulutetut polttoaineet ovat verottomia myös silloin, kun alukset liikennöivät kaupallisessa tarkoituksessa merellä Suomen aluevesien sisäpuolella tai sisävesillä. Verottomuus toteutetaan yleensä palauttamalla hakemuksesta alusliikenteen harjoittajalle aluksen sanottuun tarkoitukseen käyttämästä polttoaineesta suoritettu vero. Tietyille aluksille saa polttoaineen kuitenkin luovuttaa suoraan verottomana valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 6 a §:n (922/97) mukaisesti.

Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten polttoaineiden verottomuudesta on säädetty valmisteverotuslain 19 § :n 1 momentissa (182/2010).

Kalastusalukset

Kalastusalusten polttoaineiden verottomuudesta on olemassa omat erityisedellytyksensä. Kalastusalusten polttoaineet ovat verottomia siltä osin, kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen (laki 1472/1994, 9 § 4 kohta). Kaupallisella kalastuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa sen harjoittaja kuuluu kalastuslain (379/2015) 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään (laki 1472/1994, 2 § 25 kohta). Edellä tarkoitettuun kalastajien ryhmään I kuulumisen edellytyksenä on, että kalastustoiminnan harjoittajan kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän tai toiminnanharjoittajalla on suunnitelma tämän saavuttamiseksi.

Kaupalliseen kalastukseen käytetyn kalastusaluksen polttoaineet ovat verottomia edellyttäen, että  alus on merkitty Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) mukaiseen vesikulkuneuvorekisteriin taikka näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin. Rekisterimerkintöjen tulee olla voimassa verotonta polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä (laki 1472/1994, 10 §). Kalastusalus- ja ammattikalastajarekistereillä tarkoitetaan ELY-keskusten sekä Ahvenanmaalla maakuntahallituksen ylläpitämiä rekistereitä.

Kalastusaluksia koskeva poikkeus vuonna 2016

Ennen vuotta 2016 ammattimaista kalastusta harjoittaneen, jonka toiminta ei ole yllä tarkoitettua kaupallista kalastusta, oikeuteen hankkia verotonta polttoainetta ja hakea veronpalautusta sovelletaan vuoden 2016 aikana vielä vuoden 2015 päättyessä voimassa olleita säännöksiä.

Verottomuuden toteuttamiseen sovelletaan muutoinkin, mitä valmisteverotuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä valmisteverosta säädetään. Siten mm. verojen palauttamiseen, liikaa palautetun määrän takaisinperimiseen sekä virheellisesti verottomana hankitun polttoaineen jälkiverotukseen ja veronkorotukseen sovelletaan valmisteverosta annettuja säännöksiä. Alusliikenteen harjoittajan on tarvittaessa esitettävä veroviranomaiselle kirjanpitonsa sekä annettava vaadittaessa veronpalautukseen tai verottomiin hankintoihin liittyviä tietoja.

Veronpalautusmenettely

Hakemus polttoaineveron ja huoltovarmuusmaksun palauttamiseksi on tehtävä Verohallinnolle. Palautusta voi hakea kalenterivuoden tai erikseen tammi−kesäkuun ja heinä−joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Palautushakemuksen on oltava Verohallinnossa viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakemuskauden päättymisestä. Palautuksena suoritetaan ostohetken veron ja huoltovarmuusmaksun mukainen määrä. Palautusta ei suoriteta, jos sen määrä on alle 330 euroa, raja ei kuitenkaan koske kalastusaluksia. Samalla hakemuksella alusliikenteen harjoittaja voi hakea palautusta useamman käyttämänsä aluksen polttoaineesta kalastusaluksia lukuun ottamatta.

Koska aluksen yksityiskäyttöön käytetystä polttoaineesta ei palauteta veroa, hakijan tulee luotettavasti selvittää aluksen käyttö ammattikalastukseen tai muuhun verottomaan tarkoitukseen. Alusliikenteen harjoittajan on selvitettävä polttoaineen hankinnat ja käytetyn polttoaineen määrä hakemuskauden aikana. Hakemukseen tulee liittää kopiot polttoaineen ostolaskuista ja rahtikirjoista tai muista toimitustositteista.

Polttoaineen hankkiminen verottomana valtuutetun varastonpitäjän varastosta

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen muutoksen 6 a §:ssä mainituille aluksille tai alustyyppeihin kuuluville dieselmoottorilla varustetuille aluksille saa luovuttaa aluksen polttoaineena käytettävän kevyen ja raskaan polttoöljyn verottomasti suoraan aluksille valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta noudattaen muonitusta koskevia säännöksiä. Ulkomailla rekisteröityjen alusten katsotaan harjoittavan valmisteverotuslain 16 §:ssä tarkoitettua ammattimaista kansainvälistä liikennettä, eikä tämä muutos vaikuta kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten polttoaineiden verottomuuteen.

Polttoöljyn voi hankkia suoraan verottomana seuraaville dieselmoottorilla varustetuille aluksille:

·    vähintään 15 metriä pitkät alusrekisteriin merkityt kauppa-alukset

·    Merenkulkulaitoksen, Rajavartiolaitoksen, Tullin, Tielaitoksen, puolustusvoimien ja poliisilaitoksen omistamat ja käyttämät alukset

·    Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamat ja käyttämät alukset

·    ruoppaajat ja hiekkajaalat

·    troolarit sekä vähintään 15 metriä pitkät kalastusalusrekisteriin merkityt kalastusalukset

·    Suomen Meripelastusseura ry:n, Pidä Saaristo Siistinä ry:n, Ålands Sjöräddningssällskap r.f:n sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen omistamat ja käyttämät alukset.

Hankittaessa verotonta polttoainetta valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta myyjän on tehtävä verottomuudesta ja verottomuuden perusteesta merkintä laskuun tai vastaavaan tositteeseen sekä pidettävä kirjanpitoa, josta selviää verotta hankitut määrät ja käyttö (valmisteverotuslaki 182/2010, 94 §:n 2 momentti).

Jos asetuksen 6 a §:ssä mainittua alusta käytetään myös yksityisenä huvialuksena, esimerkiksi edustuskäyttöön tai henkilökunnan virkistyskäyttöön, polttoainetta ei saa hankkia eikä luovuttaa verottomana, vaan tällöin verottomuus toteutetaan veronpalautushakemuksin. Samoin muiden kuin asetuksen 6 a §:ssä mainittujen, dieselmoottorilla varustettujen alusten käyttämän polttoaineen verottomuus toteutuu hakemusteitse, jos verottomuuden edellytykset täyttyvät.

Lisätietoa:

Tuki- ja palautushakemukset

Lähde: www.vero.fi 29.12.2016, katso tarkemmin https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Valmisteverotus/Alusten_polttoaineden_verottomuus%2840868%29