Lagen om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (95/2013) och statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (166/2013) trädde i kraft den 1 mars 2013.

Trafiksäkerhetsverket har den 26 februari 2013 utfärdat en föreskrift om fartygspersonalens behörigheter (TRAFI/23173/03.04.01.00/2012, behörighets-föreskriften). Samtidigt utfärdades också tre anvisningar: en anvisning om sjötjänstgöring, handledd praktik och godkännannde av utbildning (TRAFI/2920/03.04.01.01/2013), en anvisning om fartygspersonalens specialbehörigheter (TRAFI/2921/03.04.01.01/2013) och en anvisning om förnyande och byte av behörighetsbrev så att de överensstämmer med Manilaändringarna (TRAFI/2922/03.04.01.01/2013).

Revisionen av lagstiftningen hänger huvudsakligen samman med de i Manila den 25 juni 2010 antagna ändringarna (Manilaändringarna) i bilagan till 1978 års internationella konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen) och koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-koden).

Föreskriften innehåller bestämmelser om godkännande av sjötjänstgöring, krav för godkännande av vissa behörighetsbrev i den mån kraven inte ingår i bemanningsförordningen, förnyande av certifikat över specialbehörighet, krav på specialbehörighet i inrikes fart och arrangemangen under övergångsperioden för Manilaändringarna. Föreskriften trädde i kraft den 1 mars 2013.

Anvisningarna innehåller närmare information om specialbehörigheterna och förnyandet av dem, det nya kombinerade certifikatet över specialbehörigheter, mer detaljerad information om ändring av behörighetsbreven och certifikaten över specialbehörighet så att de överensstämmer med Manilaändringarna samt om godkännande av sjötjänstgöring.

Trafiksäkerhetsverket kommer senare även att publicera en anvisning om inskolning.

Källa: Trafi 5.3.2013