Dokumentären beskriver hur fiskeriföretagare lägger upp sin överlevnadstaktik när det traditionella kustfisket stöter på nya motgångar. En av huvudpersonerna, Ulf Granqvist i Molpe, Korsnäs satsar på förädling till lyxkrogar, medan Carita och Gösta Helenius i Bromarf, Raseborg har valt samspel mellan torgförsäljning och inläggning för fiskemarknader. Bägge är på sitt sätt framgångsrika och har grannar i fiskeribranschen som är mer traditionellt inriktade.

Den röda tråden är kustfiskets och fiskebeståndens framtid. Dokumentären tar därför fasta på olika påståenden och hypoteser som yrkesverksamma fiskare lägger fram om kustfiskets förutsättningar och hotbilder för avsättningen av närproducerad fisk.

Kameran följer i repriser med yrkesfiskare i Bromarf i Nyland (med 12 aktiv yrkesfiskare) och i Molpe i Österbotten (med 10 aktiva yrkesfiskare) under olika årstider 2012-13. Dokumentären skildrar även trålfiske av strömming i Skärgårdshavet, för att se vilken framtid matströmmingen har.

Under de senaste fyra-fem åren har producentpriserna på fisk stigit mer än inflationen, men trots det fortsätter utbudet på inhemsk matfisk att dala. Om trenden håller i sig, är snart endast en femtedel av de drygt 17 kilo fisk finländaren årligen äter av inhemskt ursprung (FYFF kommentar: Endast 6 % är kommersiellt fångad).

Dokumentären visar att det sannolikt inte kommer att bli enklare att ta upp fisk längs kusten. Kustfiskarna blir äldre, och deras antal minskar stadigt.

Fiskarens vardag upplevs, trots stigande priser på fisk, inte längre som lika attraktivt som t.ex. laxfisket var tidigare. Av nykomlingar i branschen krävs betydande investeringar i båtar, sälsäkra bragder samt hanterings- och kylutrymmen.

Redan idag har sälarna ändrat kustfiskets karaktär då fisken (sik, gös, abborre) genast efter islossningen söker skydd på grunda vatten, och inte längre kan fiskas med större båtar i alla väder. Sälarnas antal minskar knappast på naturlig väg, tvärtom har de tillgång till mer av sin favoritmat när kustfiskarnas laxkvoterna skärs ner.

Efterfrågan på inhemsk, helst färdigt rensad och förädlad fisk ökar, och kilopriset fortsätter att stiga. Det torde innebära att odlingen av sik, öring, röding och andra fiskarter ökar, eftersom det ligger mindre arbetsdrygt och slitsamt “fiskande” i att odla fisk jämfört med att åka ut med bragder i alla väder. Och de stora matvarukedjornas inköpspolitik gynnar odlad fisk. Problemet är att t.ex. norsk odlad lax är kraftigt subventionerad.

Premissen är alltså att kustfiskarna blir färre, och de som klarar sig bäst övergår i allt högre grad till förädling i olika varianter. Vi får en förändring i fiskarkåren, där de äldre koncentrerar sig på lokal försäljning i liten skala, medan yngre fiskarföretagare skapar avsättningskanaler via export eller förädlade produkter

Dok: Aftonbön för abborren
Yle Fem tisdag 26.11.2013 kl. 20.00
30 dagar på Arenan efter sändning

Manus och regi Matts Dumell
Produktion: Vidi-Press Oy

Källa: Yle 26.11.2013