Styrelsens sommarmöte 13-14.8 i Tammerfors

Styrelsens traditionella sommarmöte ordnas denna gång 13-14.8 i Tammerfors. Förbundets årsmöte arrangeras på samma plats före sommarmötet (se separat kallelse). På ärendelistan bland annat följande: Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 1/2020 Styrelsens konstituering Fångst- och kvotsituationen 2020 samt fiskekvoter 2021 EHFF 2021-27 nationella EHFF-lagen program för befrämjande av inhemsk fisk beredning av operativt […]

Liiton palaute merialuesuunnitelmaluonnoksesta

SAKL jätti 17.6. Varsinais-Suomen liitolle palautteensa merialuesuunnitelmaluonnoksesta.  Merialuesuunnitelmaluonnos on ollut kuultavana aikavälillä 18.5.-17.6.2020. Suunnitelma on ainoastaan digitaalisessa muodossa ja nähtävillä sivulla www.merialuesuunnitelma.fi. Palautteessa todetaan muun muassa, että suunnitelmassa esiteltävät skenaariot nähdään kuvauksina Suomen merialueiden toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2050. Kalastus ja kalatalous huomioidaan osana tulevaisuuden ruokahuoltoa ja ympäristön hoitoa. Ekosysteemitoimijana kalastajan rooli nähdään tärkeänä positiivisten […]

Det lönar sig att släppa en märkt lax tillbaka i havet!

Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps tillbaka i havet från pontonryssjor vid Bottniska vikens kust. Ifall du får en märkt lax, gör så här: Läs märkets uppgifter och meddela Naturresursinstitutet, ta gärna en bild av märket. Noggrannare instruktioner finns nedan. Släpp laxen tillbaka att fortsätta sin färd. Då fås mera uppgifter om laxens överlevnad. Naturresursinstitutet […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2021

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 […]

Förbundets årsmöte flyttats

Årsmötet 19.32020 i Åbo har flyttats till en senare tidpunkt pga den situation coronaviruset Covid-19 förorsakat. En ny tidpunkt meddelas senare. Förbundet fungerar tillsvidare enligt den verksamhetsplan och budget som förbundsstyrelsen godkänt. Styrelsen

Förbundsstyrelsens möte 27.2 i Helsingfors

Förbundsstyrelsen sammankommer 27.2 i Helsingfors. På ärendelistan bland annat följande. Mötets öppnande Mötets lagenlighet och beslutförhet Protokolljustering 2/2019 Stadgeenligt årsmöte 19.3 Åbo bokslut 2019 verksamhetsplan och budget 2020, medlemsavgifter 2021 Förbundets 40-årsfest nätsidor jubileumsseminarium, mottagning och kvällsfest 20.11.2020 Clarion Hotel Helsinki, program Fiskekvoter 2019, pelagiskt fiske, lägesöversikt MSC-projekt för trål- och ryssjefiske efter strömming och […]

FYFF 40 år – jubileumsåret firas från januari till december

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf grundades år 1980. Förbundet har nu i 40 års tid fungerat som yrkesfiskarens och fiskerinäringens företrädare. Jubileumsåret till ära blickar vi bakåt och presenterar längs med hela året förbundets historia samt de personer som har varit med i förbundets verksamhet under olika skeden. Under fyra årtionden hinner det hända mycket. Det framkallar […]