Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps tillbaka i havet från pontonryssjor vid Bottniska vikens kust

Laxmärkning relaterad till undersökningen görs under perioden maj–juni på Bottenhavet utanför sträckan Björneborg–Sastmola, på södra Bottenviken utanför Larsmo och på norra Bottenviken. En ersättning betalas för returnerade märken. Europeiskakommissionens meddelade undantag från landningsskyldighet avseende utkast av östersjölax utgår vid utgången av 2020. Därför är det nu viktigt att undersöka laxar som släppts tillbaka i havet […]

Hörande om utkast till havsplan

Utkastet till havsplanen, som omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon och följer markanvändnings- och bygglagen, är färdig. Utkastet till planen har utarbetats av kustlandskapsförbunden i tre delar: Finska viken; Kymmenedalens förbund och Nylands förbund Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet; Egentliga Finlands förbund och Satakunta förbund Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken; Österbottens förbund, Mellersta Österbottens […]

Ansökan om krisstöd för fiskeriföretag inleds den 18 maj 2020

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts.  Företagen kan få 3 000 – 10 000 euro i understöd. Stöd kan sökas av de företag inom fisket, vattenbruket, fiskförädlingen och fiskhandeln som fått ekonomiska problem till följd av epidemin. Stöd får beviljas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska […]

Kalatalouden innovaatio-ohjelmien väliraportit on julkaistu

Vuonna 2017 käynnistyneiden kalatalouden innovaatio-ohjelmien väliraportit on julkaistu. Väliraporteissa on koottu yhteen ohjelmien ensimmäisen kolmivuotiskauden toiminta. Innovaatio-ohjelmia on kaikkiaan viisi: vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, kalatalouden ympäristöohjelma, tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuusohjelma, kalastuksen innovaatio-ohjelma ja kalatalouden markkinointiohjelma. Maa- ja metsätalousministeriön sekä ELY-keskusten käynnistämissä kalatalouden innovaatio-ohjelmissa keskitytään suomalaisen kalatalouden uudistamiseen ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Ohjelmat ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamia. Ohjelmia koordinoivat […]

Luke: Kalaa riittää ruokapöytiin myös koronakriisissä

Koronakriisi näkyy Suomen kalataloudessa muun muassa kalan hinnan laskuna ja kalastajien myyntiväylien vähenemisenä. Kalan kokonaistarjonnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut suuria muutoksia, vaikka jakeluketjut ovat nopeasti muuttuneet. Kalan tuonti jatkuu lähes normaaliin tapaan, ja kasvatettua kalaa on tarjolla. Koronakriisi on kuitenkin supistanut kotimaan kalan tuotannolle tärkeitä markkinakanavia, minkä vuoksi on tärkeää miettiä entistä paremmin kalan omavaraisuuden […]

Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

NTM-centralen i Egentliga Finland öppnar ansökningsförfarandet gällande understödet för kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling fr.o.m. den 8.5.2020. Understödet kan beviljas för perioden 8e april 2020 till slutet av 2023. Ansökningstiden är kontinuerlig och årligen kan understödet för behandlingen av högst 400 st. avlägsnade gråsälshanar beviljas. Närings-, trafik- […]

Ensiapua kalatalousalalle koronakriisissä – EMKR:n mahdollisuudet

Koronakriisi aiheuttaa vaikeuksia monille kalatalousalan yrityksille. Ensiapua tilanteeseen antaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto: tilanteen helpottamiseksi rahastossa on otettu käyttöön ennakkomaksut kehittämishankkeissa, tukitasojen harkinnanvarainen korottaminen sekä mahdollisuus pakkaamiseen liittyvien investointien tukemiseen myös julkisissa satamissa. Nämä tukitoimet ovat hyödynnettävissä heti. Lisää tukitoimia on tulossa, ja niistä tiedotetaan, kun ne saadaan käyttöön. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) koronaan […]

Kuhan alamitan nosto vähensi kaupallisen kalastuksen saaliita Saaristomerellä

Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa, mikä on aiheuttanut saalismenetyksiä Saaristomeren kaupallisille kalastajille. Luonnonvarakeskus (Luke) seuraa kaupallisten kalastajien kuhasaaliita Saaristomerellä. Luken hankkeeseen osallistuvien kuhaa pyytävien rannikkokalastajien saalis väheni vuonna 2019 keskimäärin 18 prosenttia, vaihdellen 78 prosentin vähenemästä 212 prosentin kasvuun. Kuhan alamitta nousi vuoden 2019 alussa Saaristomeren ryhmään I kuuluvien päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä […]

Kapyysi – Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla raportti valmistunut

Kapyysi – Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla – hankkeen loppuraportti on valmistunut. Hankkeessa selvitettiin pilottina haamuverkkojen määriä ja sijaintia Selkämeren rannikkoalueella sekä niiden jätehuoltomahdollisuuksia Satakunnassa. Työ toteutettiin SAKL:n ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n yhteistyönä. Hanke toimi Suomessa ensimmäisenä lähestymisenä haamuverkkoihin, mitkä ovat osa merten muoviroskaongelmaa. Meillä kalastuksen luonteesta ja luonnonolosuhteista johtuen tilanne on erilainen kuin eteläisellä Itämerellä, […]

Määräaikainen haku kalasatamainvestointeihin ja meripolitiikan toimenpiteisiin aukeaa 17.4.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 meripolitiikan toimenpiteissä ja kalasatamainvestoinneissa. Hakuaika on 17.4.−28.5.2020. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea enintään 1,5 miljoonaa euroa kalasatamatoimenpiteisiin ja 265 000 euroa meripolitiikan toimenpiteisiin. Kalasatamatoimenpiteiden hakumenettelyssä tukea voi hakea julkisten tai muuten kaikille avoimien kalasatamien ja purkupaikkojen parantamiseen sekä kalastussuojien rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Tukea ei […]