Kalastus on osa elintarviketuotantoa ja sitä säädellään niin kotimaan kuin EU – tasonkin säädöksillä.

Voimassa olevat yleiset säädökset

Keskeiset säädökset ovat:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004 (”yleinen elintarvikehygienia-asetus”)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 853/2004 
 • Elintarvikelaki (23/2006), muutokset (352/2010), voimaan 1.9.2011
 • Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011), voimaan 1.9.2011
 • Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (1258/2011), voimaan 1.1.2012
 • MMM:n asetus laitosten elintarvikehygieniasta (”laitosasetus”) (1369/2011), voimaan 1.1.2012
 • MMM:n asetus elintarvikkeiden alkutuotannon hygieniavaatimuksista (alkutuotantoasetus) (1368/2011), voimaan 1.1.2012
 • MMM:n asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (”elintarvikehuoneistoasetus”) (1367/2011), voimaan 1.1.2012
 • Katsaus kala-alaa koskettavaan elintarvikelainsäädäntöön
 • Kalahygieniaan liittyvät muutokset
 • Eviran ohje ”Kalastusalusten valvonta”