Kansallinen lainsäädäntö

348/2016 Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

347/2016 Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa

 

Lohen kalastuksen säätelyalueet ja aikarajoitukset

 

379/2015 Kalastuslaki, 10.4.2015

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2015/sk20150379.pdf

1360/2015 Valtioneuvoston asetus kalastuksesta, 26.11.2015

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2015/sk20151360.pdf

 

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100690

 

Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (998/2012)

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2012/sk20120998.pdf

 

EY-lainsäädännön keskeisiä asetuksia

Yhteinen kalastuspolitiikka

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 yhteisestä kalastuspolitiikasta http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:FI:PDF

Kalavarat ja valvonta

Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014 , eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.330.01.0016.01.FIN

Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen

Komission asetus (EU) N:o 404/2011 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

MMM:n muistio valvonta-asetuksen säädöksistä (9.1.2012) 

Markkinajärjestely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:FI:PDF

Kalastuslaivasto

Komission asetus (EY) N:o 26/2004 yhteisön kalastuslaivastorekisteristä

Komission asetus (EY) N:o 1438/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä