Kalastajat haluavat suojella saimaannorppia, mutta myös kalastaa

Saimaan vapaa-ajankalastajista kolmannes oli tyytyväisiä norpansuojelun takia tehtyihin kalastusrajoituksiin, kolmannes kaipasi rajoituksiin muutoksia ja kolmanneksella ei ollut mielipidettä asiasta. Muutoksia kaipaavista puolet halusi tiukentaa rajoituksia ja puolet taas lieventää. Useimmat ammattikalastajat pitivät saimaannorpan suojelua tärkeänä ja toivoivat muutoksia kalastusrajoituksiin. Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen talvella 2010 -2011 kalavedenomistajille lähettämään postikyselyyn ja ammattikalastajien haastatteluihin. Puolet […]

Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Tavoitteena Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä Merenhoidon suunnittelun tavoitteena on asettaa tavoitteet ja esittää toimet, joilla Itämeren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. Suomi laatii kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Merenhoitosuunnitelmassa arvioidaan meren nykytilaa, asetetaan tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä asetetaan mittarit tilan seuraamiseksi. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tästä merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta kesällä […]

SAKL jatkanut yhteydenpitoa keskusliikkeiden kanssa

Maaliskuun lopulla (sähke 28.3) käytyjä keskusteluja kotimaisesta kalasta on jatkettu keskusliikkeiden kanssa myös huhtikuun aikana. Liitto näkee tärkeänä, että kotimaista luonnonkala on laajasti kuluttajien saatavilla sekä S-ryhmässä että K-ryhmässä. Huhtikuussa keskusteluja on käyty myös Ruokakeskon kanssa hyvässä ja rakentavassa hengessä. Molempien osapuolten intressissä on, että kotimaista luonnonkalaa on saatavilla mahdollisimman laajasti. Osapuolet näkevät tärkeänä, että […]

Avomerialusten omistus muuttunut

Suomen lipun alla purjehtivien avomerialusten (alukset > 12 m) omistus on yhä enemmän siirtynyt ulkomaisten tahojen käsiin. Maaliskuun alussa 40 % avomerialusten kapasiteettia osoittavista bruttotonneista (GT) oli muiden kun suomalaisten tahojen käissä. Isompien alusten osalta ulkomainen omistus on vielä suurempaa. Yli 100 GT:n aluksista oli peräti 51 % ulkomaisten tahojen omistuksessa. Useimmat alukset ovat virolaisten […]

Raportti: Rysillä Selkämereltä pyydystettyjen hallien satelliittiseuranta vuosina 2008–2009

Tässä raportissa esitellään hallien eli harmaahylkeiden (Halichoerus grypus) ajallista ja alueellista käyttäytymistä selvittävän hankkeen keskeiset tulokset vuosilta 2008–2009. Tietoa tarvitaan halli-kalastuskonfliktin lieventämiseksi sekä kannanhoidon tueksi. Hankkeessa varustettiin 12 uroshallia GPS/GSM-laitteilla, jotka keräävät tietoa liikkumisesta, sukelluksista, makuullaolosta sekä veden lämpötilasta. Hallit pyydystettiin Selkämerellä, Porin ja Merikarvian edustalla, ponttonirysillä (PU-rysä), joihin oli asennettu sulkuportti. Kymmenestä hallista saatiin […]

MMM pyytää lausuntoa kalastuslakimietinnöstä

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa kalastuslakityöryhmän mietinnöstä hallituksen esityksen valmistelua varten. Maa- ja metsätalousministeriö asetti 25.11.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kalastuslakiin (286/1982) liittyvät uudistustarpeet sekä tehdä ehdotus uudeksi kalastuslaiksi. Lokakuussa 2010 ministeriö päätti jatkaa työryhmän toimikautta 31.12.2011 saakka. Samalla toimeksiantoa täsmennettiin siten, että työryhmän esitys voi sisältää sekä yksityiskohtaisia säännösluonnoksia että yleispiirteisempiä ehdotuksia. Maa- […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 19.4 Neuvottelu WPD-SAKL Suurhiekan merituulivoimapuistosta, Helsinki 19.4 Pro Kala ry:n vuosikokous, Helsinki

Sverige: Miljö- och jordbruksutskottet vill se allmän jakt på skarv

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig. Utskottet konstaterar att Sverige har haft […]

Skyddsjakt på säl i Sverige

Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 230 gråsälar får fällas under skyddsjakt under 2012. När det gäller gråsäl är kvoten på samma nivå som förra året. Av 230 beviljade gråsälar under 2011 rapporterades 72 fällda. Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2012. Skyddsjakt på gråsäl är tillåten […]

YKP:n uudistaminen esillä eduskunnassa

Yhteisön kalastuspolitiikan uudistaminen oli tänään esillä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa maa- ja metsätalousministeriön kirjelmän pohjalta. Ministeriön tarkentava kirjelmä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta ja Suomen kannasta eri asiakohtiin sai kalatalouden asiantuntijoilta tukea. SAKL totesi, että maa- ja metsätalousministeriön selvityksessä on hyvin huomioitu kalastuselinkeinon lausuntokierroksella esittämiä näkökohtia. Liitto otti kuitenkin esille muutaman asian. Suomen tulee ehdottomasti pitää kiinni […]