Mismod præger dansk fiskeri

De danske fiskere ser ikke lyst på fremtiden og efterlyser ro og stabilitet fra politikerne. Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening burde – som formand Svend-Erik Andersen sagde i sin beretning lørdag – være præget af en positiv tone. Men selv om fiskeriet i 2011 havde en flot omsætning, så er det i 2012 mismod og frustration, […]

Grönlannin hylkeenpyytäjät mielenosoituksessa

Grönlannin hylkeenpyytäjät osoittavat mieltään Kööpenhaminassa huomenna 1.5. EU:n hyljetuotteiden tuontikielto on ollut vakava isku Grönlannin hylkeenpyytäjille. Enemmän asiasta alla (tanskaksi).    Dyreværnsaktivister og EU’s importforbud mod sælskindsprodukter har ødelagt markedet for grønlandske sælskind. Eksistensgrundlaget for fangere og deres familier i de grønlandske bygder er derfor truet i alvorlig grad – og nu kommer de til […]

Förbättrade syreförhållanden i Östersjöns djupvatten

Syreförhållandena i sydöstra Östersjöns djupvatten har förbättrats tack vare ett inflöde av syrerikt saltvatten från Västerhavet under november/december 2011. Som en följd av det relativt stora inflödet av vatten från Västerhavet till Östersjön (ca. 150 km3 genom Öresund och Bälten) vilket ägde rum under november/december 2011, har nu syreförhållandena i de södra delarna av egentliga […]

YKP:n uudistaminen maatalous- ja kalastusneuvostossa

Neuvoston asialistalla oli yhteisen kalastuspolitiikan uudistaminen puheenjohtajamaan alueellistamista ja siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien kysymysten perusteella. Suomi toi keskustelussa esiin, että alueellistaminen on tärkeä elementti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Alueellistamissäännösten pitää mahdollistaa se, että jäsenvaltiot yksin tai yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa voisivat ohjata kalastusta merialueiden alueellisten olosuhteiden perusteella. Yhteistyön tärkeitä elementtejä ovat mm. kalakantoja koskevat monivuotiset hoitosuunnitelmat ja […]

Selkämeren Ammattikalastajat ry:n kevätkokous pidettiin Porissa

Selkämeren Ammattikalastajat ry:n kevätkokous pidettiin Porissa 27. huhtikuuta. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kuultiin Metsähallituksen erikoissuunnittelija Mikael Nordströmin alustus Selkämeren kasallispuiston käyttö– ja hoitosuunnitelman valmisteluista. Tuore kansallispuisto kattaa käytännössä koko yhdistyksen toimialueen avomeren puoleisen vesialueen, ja vaikka puistolakiin onkin taattu kalastusoikeus, on tulevalla suunnitelmalla oleellinen merkitys ammatinharjoittajien kannalta. Tulkinnat kalakantojen hoidosta sekä harmaahylje- ja merimetsokantojen säätelystä herättivät […]

Vuoden hyljesietopalkkio haettavissa

Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012. Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan. Muistutamme, että palkkion maksamisen edellytyksenä on osallistuminen hyljekoulutukseen. Vuonna 2011 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä Kalatalouden Keskusliiton ja sen maakunnallisten jäsenjärjestöjen sekä Suomen ammattikalastajaliiton kanssa koulutuskierroksen koko rannikon alueella. Koulutus keskittyi hylkeistä ja hyljevahinkojen torjumisesta saatuihin käytännön […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 3.5 BS RAC –kokoukset Tallinnassa (Itämeren neuvoa-antava toimikunta, yleiskokous ja toimeenpaneva komitea). 3.5 Laaja meripolitiikkajaosto (EU-15) 4.5 KRO:n järjestökokous 4.5 Särkikalaseminaari tutkijoille ja poistokalastushankkeen ohjausryhmälle

Ammattikalastusmessut 31.8-1.9.2012

Valtakunnalliset ammattikalastusmessut pidettiin ensimmäisen kerran Uudessakaupungissa vuonna 2010. Messut saivat suuren suosion ja paikalla kävi arviolta 1000 kalastusalan ammattilaista eri puolilta Suomea. Ammattikalastusmessuilla esitellään kattavasti kalastuksen avuksi viime vuosina kehitettyjä pyydyksiä, kalustoa, työtapoja ja laitteita. Messut ja oheisseminaari levittävät kalastajien tietoisuuteen eripuolilla Suomea tehtyjen kehityshankkeiden tuloksia, uusia teknisiä innovaatioita sekä välittävät tietoa uusimmasta kalastus- ja […]

Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma valmistelussa

Saaristoasian neuvottelukunta järjesti eilen Säätytalolla seminaarin, jonka tarkoituksena oli valmistella valtakunnallista saaristopoliittista ohjelmaa. Ohjelma on osa saaristopolitiikkaa ja aluekehityspolitiikkaa. Myös kalastuksen ja vesiviljelyn osalta on ohjelmaluonnoksessa osuus. Toimenpiteeksi esitetään seuraavaa. Vaikutetaan Euroopan Unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja kansalliseen kalatalouspolitiikkaan siten, että suomalaisen meri- ja järvikalastuksen sekä kalanviljelyn edellytykset turvataan: a) kehittämällä EU:n kalastuspolitiikkaa, jonka sisältö painottuu […]

Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon kalastuslain muuttamisesta

Eduskunta on 5 päivänä joulukuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 135/2011 vp ) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle. Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjälle luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien turvin sellaisia kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi […]