Kalastusvakuutusyhdistykset: Kalastusvakuutukseen rajut supistukset

Euroopan komissio antoi päätöksensä Suomen kalastusvakuutusjärjestelmästä tammikuussa 2012. Päätöksen mukaan suomalaisilla kalastajilla on jatkossakin vakuutusturvaa, mutta valtion tukea saa sisältyä vain Suomen erityisoloista johtuvien korvaamiseen. Päätöksen mukaan Suomen erityisoloja ovat voimakkaat myrskyt, karikkoinen rannikko, lumi- tai jääolosuhteet, hylkeet ja merimetsot. Suomen aloitteesta valtion tuen piiristä rajattiin myös yli 12 metrin mittaiset kalastusalukset ja Suomen talousvyöhykkeen […]

Havets silver – det åländska trålfisket uppgång och avveckling

På Åland har getts ut en bok om det åländska trålfiskets uppgång och avveckling. Översikten har skrivits av Nils Storå. Det åländska trålfisket är en intressant historia. Kanske främst ur fiskerinbranschens synvinkel, då det var en väldigt viktig tid för yrkesfisket, och räknas också, tillsammans med laxfisket, som en guldålder för det åländska fisket, men […]

Vasabladet: Storskarven är den nya sälen

LEDARE. Inget tyder på att storskarven är utrotningshotad. Tvärtom. Därför måste också EU:s regelverk uppdateras. Alla djur är inte älskade. Vargen och den laxätande sälen är bara två exempel på arter som människan nyttjat som hatobjekt. I skrivande stund är det en fågel – den kolsvarta storskarven – som ger upphov till de hetaste känslorna. […]

Komission esitys kiintiöiksi 2013

EU-komissio antoi 17.8.2012 oman esityksensä Itämeren kiintiöiksi 2013. Suluissa esitetty kiintiö verrattuna tämän vuoden kiintiöön. Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 20.800 tonnia (-2 %) Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 61.565 tonnia (-9 %) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 85.155 tonnia (+9 %) Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): 99.100 tonnia (-7 %) Kilohaili: 249.978 tonnia (+11 %) Lohi pääallas ja […]

Merimetson pesimakanta

Pesiviä merimetsopareja noin 17.000 kpl

    Kesällä 2012 merimetsojen pesiä on laskettu Suomen merialueilla yhteensä noin 17 100, mikä on 600 pesää vähemmän kuin edelliskesänä. Muista merialueista poiketen Saaristomeren pesimäkanta pieneni 12 prosenttia. Myös Suomenlahden länsiosassa pesimäkanta pieneni seitsemällä prosentilla, kun itäosassa puolestaan kasvua oli 11 prosenttia. Näin Suomenlahden kokonaiskanta pysyi ennallaan. Merimetsojen pesimäkannan kasvu on hidastunut merkittävästi kymmenen […]

Kalastus tulee olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää

Kalavarojen käytön tulisi olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää. Kun tällä palstalla on keskusteltu Saaristomeren kuhaverkkojen solmuvälin nostamisesta, toimenpiteen taloudellisia seurauksia on vähätelty ja sosiaaliset vaikutukset unohdettu. Myös solmuvälisuositusten apuna käytettävät tilastot sisältävät epävarmuustekijöitä. Toisin kuin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tilastot kertovat, kuhan pyyntiponnistus Saaristomerellä on pienentynyt 2000-luvulla. Ennen harmaahylkeiden saapumista alueelle, kuhaa kalastettiin […]

Liitto antoi lausunnon vakuutustuesta

SAKL antoi 13.8 lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Liitto otti kantaa maa- ja maatalousministeriön valmistelemaan luonnokseen ainoastaan yleisellä tasolla ja viittaa muutoin vakuutusyhdistysten asiasta 13.8.2012 antamaan lausuntoon. Lausunnossaan liitto toteaa muun muassa seuraavaa. Euroopan komissio antoi päätöksensä Suomen kalastusvakuutusjärjestelmästä 11.1.2012 (julkaistu 2.6.2012). Komissio edellytti, että Suomi tekee nopealla aikataululla merkittäviä muutoksia järjestelmään. […]

Merimetsokantaa rajoitettava

Airiston–Velkuan kalastusalueen tavoitteena on hoitaa vesialueitaan tavalla, joka mahdollistaa kalakantojen kestävän ja tehokkaan hyödyntämisen. Vahinkoeläinten kannan kasvun tukeminen ei sisälly tavoitteeseen. Kuhaverkkojen solmuvälin nostaminen siitä syystä, että merimetsoille riittäisi ravintoa (Mikko Jokinen ja Jukka Nummelin 31.7.), on käsittämätön vaatimus ja ristiriidassa sekä kalastuslain että kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Saaristomeren ammattikalastajille toimenpiteestä aiheutuisi kohtuuttomat taloudelliset tappiot […]

Prisen på industrifisk holder sig på et højt niveau

Mange faktorer medvirker til at prisen fortsat er i top. De danske fiskere kan i år glæde sig over fiskerirettigheder til ekstra 10.000 tons brisling, som ellers var reserveret til færøske kollegaer. Når det gælder afregningsprisen for industri fisk, går mange faktorer i øjeblikket fiskernes vej; Tørke i USA rammer ikke blot korn høsten, men […]