Muutoksia eläinperäisiä elintarvikkeita koskeviin vaatimuksiin

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevia EU:n vaatimuksia on tarkennettu. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2012. Muutokset koskevat ilmoitusvelvollisuutta siitä, milloin elintarvike on jäädytetty sekä jäljitettävyyttä. Osa jäljitettävyyttä koskevista vaatimuksista on jo aikaisemmin sisältynyt Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Komission asetus (EU) N:o 16/2012 Euroopan parlamentin ja neuvosten asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettuja […]

STX Rauman telakka sai erikoisaluksen valmiiksi

STX Finland Oy:n Rauman telakalla juhlittiin torstaina puolilta päivin Namibian Kalastus- ja Merentutkimusministeriölle rakennetun erikoisaluksen luovuttamista ja lipunvaihtoseremoniaa. RV Mirabilis on 62,4 metriä pitkä ja 14,3 metriä leveä uiva laboratorio, jonka suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota aluksen tekniikkaan, huollettavuuteen ja alhaisiin ylläpitokustannuksiin. Vuoden 2011 lopulla alkanut laivanrakennus on tuonut Rauman telakalle töitä noin 200 miestyövuotta. […]

Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä

Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin järvissä viime vuoden vuosiluokka ylti lievästi keskitason yläpuolelle. Vanhempia kutumuikkuja oli järvissä syksyllä 2011 keskimääräisesti, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuotuisesta muikkuseurannasta. Tänä vuonna kalastettavaa vielä riittää, mutta aiempaa pienempiä […]

BS RAC antoi suosituksena vuoden 2013 kiintiöistä

Itämeren neuvoa-antava toimikunta antoi eilen suosituksensa vuoden 2013 kiintiöistä. Suositukset ovat seuraavat: Läntinen turska: ICES-neuvonannon mukainen, 20.800 tonnia Itäinen turska: ICES-neuvonannon mukainen, 60.387 tonnia (EU-kiintiö) Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka: 98.021 tonnia (EU-kiintiö) Silakka, Selkämeri ja Perämeri: rollover, 106.000 tonnia (enemmistön kanta) Kilohaili: 312.000 tonnia (enemmistön kanta) Lohi, pääallas ja Pohjanlahti: rollover, 122.553 kpl (enemmistön […]

Saaristopolitiikan toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 hyväksytty

Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyi 26.6.2012 saaristopoliittisen toimenpideohjelman vuosille 2012-2015. Toimenpideohjelma kokonaisuudessaan osoitteessa www.tem.fi/saaristo . Ohjelmassa myös kalataloutta koskevia asioita. Saaristopolitiikka on Suomen vanhimpia aluepolitiikan osia. Hallitus asetti jo vuonna 1949 pitkäaikaisen komitean selvittämään saaristoasioita. Vuonna 1961 saaristoasiain neuvottelukunta sai asetuspohjan ja vuonna 1981 säädettiin saaristolaki. Saaristopolitiikan keskeinen työväline on saaristo-ohjelma.  Saaristolaki velvoittaa valtion ja kunnat […]

Kalastajia houkutellaan vaihtamaan polttoaineensa biodieseliin

Pohjanmaan rannikolla on testattu tänä kesänä biodieselin käyttöä kalastusalusten polttoaineena. Kokemukset lähialueella tuotetusta biodieselistä ovat olleet hyviä. Joka kolmas Suomen ammattikalastaja liikkuu Pohjanmaan rannikon vesillä. Nyt heitä houkutellaan käyttämään biodieseliä kalastusaluksissaan. Biodiesel puolittaa alusten päästöt ja se on tavallista dieseliä edullisempaa. Kalastajat ajavat biodieselillä nyt ensimmäistä kesää ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Kalastaja Paul Holmin […]

ÅU ledare: Maktens mönster

Debatten i ÅU:s spalter om vårjaktens vara eller icke vara är en så kallad god debatt. Debattörerna vinlägger sig om att försöka förstå motparten – åtminstone gäller inte motsatsen. Debatten andas respekt för andra åsikter samtidigt som man är tydlig i sin egen argumentation. ÅU håller spalterna öppna för fortsatt debatt. Frågan är inte avgjord […]

Lakiesitys kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta lausunnolla

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Lailla kumottaisiin kalastusvakuutusyhdistyksistä annettu laki (331/1958), ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Vakuutustukea koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin 1.1.2014 alkaen. Lausuntoja pyydetään viimeistään 6.8.2012 mennessä. Lähde: MMM 25.6.2012

Evira: Uusi rapuohje

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on antanut uuden ohjeen ”Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta”. Ohje astuu voimaan 2.7.2012. Ohje linkissä http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/laitokset/rapuohje_lopullinen_fi.pdf Lähde: MMM/ELO 21.6.2012, www.evira.fi

Helsingin Silakkamarkkinat 2012

Helsingin perinteiset silakkamarkkinat pidetään 7.-13.10.2012. Ilmoittautuminen markkinoihin kirjallisesti viimeistään 14.9.2012. Lisätietoja Helsingin Satama/ Teija Ahlgren, puh. 09-310 33561 tai teija.ahlgren@hel.fi . Satama hoitaa myös toripaikat. Toripaikat sijoitetaan tänä vuonna Kauppatorille.